Pieniądze na kino

Nowy komunikat dotyczący kinematografii zezwala na udzielanie pomocy na szerszy zakres działań i podkreśla swobodę państw członkowskich w określaniu działań kulturalnych zasługujących na wsparcie. Wprowadza także możliwość zwiększenia pomocy dla produkcji transgranicznych i promuje dziedzictwo filmowe. Komisja wzięła pod uwagę komentarze otrzymane podczas trzech konsultacji społecznych z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.

Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji, powiedział: Celem tych zmienionych zasad jest zachęcenie do dynamicznego tworzenia dzieł audiowizualnych w Europie zachowując różnorodność kulturową na całym obszarze UE. Komunikat stanowi wspólne unijne ramy prawne dotyczące pomocy państwa przyznawanej przez państwa członkowskie. Uwzględnia się w nim wymiar europejski sektora audiowizualnego oraz dążenie do zapewnienie trwałej rentowności i konkurencyjności.

Nowe zasady rozszerzają zakres komunikatu dotyczącego kinematografii z 2001 r. , który miał zastosowanie jedynie do pomocy państwa dla produkcji filmowych, tak aby obejmował wszystkie etapy powstawania utworu audiowizualnego od koncepcji do dostawy do odbiorców. Intensywność pomocy, jaka może zostać przyznana na produkcję filmową, ogranicza się zasadniczo do 50 proc. budżetu produkcji. Koszty dystrybucji i promocji mogą być dofinansowywane z taką samą intensywnością pomocy.

Jednakże koprodukcje finansowane przez więcej niż jedno państwo członkowskie mogą obecnie otrzymać pomoc w wysokości do 60 proc. budżetu produkcji. Z drugiej strony nie ma ograniczeń dotyczących pomocy w przypadku kosztów pisania scenariuszy, rozwoju projektu filmowego lub trudnych utworów audiowizualnych, określonych jako takie przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadą pomocniczości.

Zgodnie z nowymi zasadami państwa członkowskie nadal mają możliwość nakładania warunków dotyczących terytorialnego wykorzystania środków na beneficjentów środków pomocy dla branży audiowizualnej. W rzeczywistości, takie ograniczenie zasad jednolitego rynku UE jest uzasadnione koniecznością propagowania różnorodności kulturowej, która wymaga zachowywania zasobów oraz wiedzy i umiejętności branży na poziomie krajowym lub lokalnym. Zmienione zasady zapewniają proporcjonalność takich obowiązków terytorialnych do wspomnianych powyżej celów. Państwa członkowskie mogą w szczególności wymagać, aby 160 proc. kwoty przyznanej pomocy wydatkowane było na ich terytorium. Niezależnie od wysokości przyznanej pomocy państwa członkowskie mogą także wymagać minimalnego poziomu działalności produkcyjnej na ich terytorium jako warunku otrzymania pomocy. Nie może on przewyższać 50 proc. budżetu produkcji. W każdym razie, jak poprzednio, obowiązek terytorialnego wykorzystania środków nie może nigdy objąć więcej niż 80 proc. budżetu produkcji.

Nowy komunikat dotyczący kinematografii podkreśla także znaczenie celów w zakresie dziedzictwa filmowego związanych z gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem filmów europejskich. Państwa członkowskie powinny zachęcać i wspierać producentów do deponowania kopii dzieł objętych pomocą w celu ich przechowywania i użycia do celów niehandlowych.

Państwa członkowskie powinny dostosować swoje istniejące programy wsparcia do nowego komunikatu w ciągu dwóch lat.

Kontekst

Szacuje się, że państwa członkowskie UE przekazują rocznie 3 mld EUR na wsparcie branży filmowej: 2 mld EUR w postaci dotacji i pożyczek uprzywilejowanych oraz 1 mld EUR w postaci zachęt podatkowych. Około 80 proc. tej kwoty przeznacza się na produkcję filmową. Większość tego wsparcia stanowi pomoc udzielana przez takie kraje, jak: Francja, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Włochy i Hiszpania.

Kryteria oceny pomocy państwa, które były stosowane od 2001 r., wygasły w dniu 31 grudnia 2012 r. Po tej dacie, Komisja wciąż oceniała nowe programy wspierania branży filmowej bezpośrednio na podstawie art. 107 ust. 3 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu UE, który zezwala na pomoc w celach kulturowych.

Tam gdzie było to możliwe, Komisja kierowała się także swoją ustaloną praktyką, opartą na komunikacie dotyczącym kinematografii z 2001 r.

źródło i więcej informacji: Link