Partnerstwo przy funduszach
KE przyjęła wspólny zestaw norm mających na celu usprawnienie procesów konsultacji i dialogu oraz zwiększenie uczestnictwa partnerów, takich jak: regionalne, lokalne, miejskie i inne organy publiczne, związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji w planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Fundusze te to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Europejski kodeks postępowania w sprawie zasady partnerstwa zakłada, że władze państw członkowskich odpowiedzialne za wydatkowanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE oraz partnerzy zaangażowani w projekty wzmocnią współpracę, co z kolei ułatwi wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w okresie programowania na lata 2014–2020, a tym samym pomoże zapewnić skuteczność tych wydatków.

Chcemy mieć pewność, że państwa członkowskie będą współpracować z przedstawicielami zainteresowanych stron w zakresie planowania i wdrażania programów finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, tak aby maksymalnie wykorzystać wpływ tych środków finansowych – powiedział komisarz László Andor.

Kodeks postępowania, który przyjmie formę prawnie wiążącego rozporządzenia Komisji, wymienia cele i kryteria mające zagwarantować, że państwa członkowskie wdrożą zasadę partnerstwa. Oznacza to, że państwa członkowskie muszą:

-zapewnić przejrzystość wyboru partnerów reprezentujących regionalne, lokalne i inne organy publiczne, partnerów społecznych i gospodarczych oraz instytucji będących przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, którzy zostaną stałymi członkami komitetów monitorujących realizację programów;
-udostępnić partnerom odpowiednie informacje oraz zapewnić wystarczającą ilość czasu, co jest warunkiem koniecznym do prawidłowego przebiegu procesu konsultacji;
-zagwarantować, że partnerzy będą z powodzeniem włączani we wszystkie etapy procesu tzn. począwszy od przygotowania wszystkich programów, poprzez wdrażanie, monitorowanie ich realizacji, aż do przeprowadzenia oceny;
-wspierać rozwijanie potencjału partnerów, aby zwiększać kompetencje i umiejętności z uwagi na ich aktywny udział w procesie oraz
-stworzyć platformy wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk oraz innowacyjnych koncepcji.

Rozporządzenie określa zasady, które państwa członkowskie muszą stosować, zapewniając im jednak dużą elastyczność w decydowaniu o szczegółach praktycznych dotyczących zaangażowania poszczególnych partnerów na różnych etapach planowania.

Kontekst

Partnerstwo, jedna z podstawowych zasad zarządzania funduszami Unii Europejskiej, zakłada bliską współpracę organów publicznych w państwach członkowskich na poziomach narodowym, regionalnym i lokalnym z sektorem prywatnym i pozostałymi zainteresowanymi stronami. Informacje uzyskane dotychczas od zainteresowanych stron wskazują, że wprowadzanie w życie zasady partnerstwa, pomimo tego, że jest ona integralną częścią polityki spójności, zależy w bardzo dużym stopniu od tego, czy instytucjonalna i polityczna kultura danego państwa członkowskiego sprzyja konsultacjom i dialogowi z odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz ich uczestnictwu w procesie.

Nowe zasady, w formie prawnie wiążącego i bezpośrednio stosowanego rozporządzenia Komisji (tak zwanego „aktu delegowanego”), potwierdzają konieczność stosowania zasady partnerstwa, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014–2020.

źródło i więcej informacji:
Link