Partnerstwo przez transport

Takie podejście poparli ministrowie transportu w czasie swojego pierwszego spotkania w Krakowie w 2011 r.

Transport nie zatrzymuje się na granicach, lecz tworzy powiązania między ludźmi i gospodarkami Europy. Celem Partnerstwa Wschodniego jest podzielenie się sukcesami UE z najbliższymi sąsiadami Unii, aby mogli również korzystać z szybszych, tańszych i bezpieczniejszych połączeń transportowych – powiedziałSiim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Współpraca w dziedzinie transportu z krajami uczestniczącymi w Partnerstwie Wschodnim ma kluczowe znaczenie dla zintensyfikowania wymiany handlowej oraz zbliżenia wschodniej i zachodniej części kontynentu. Lepsze połączenia transportowe są szansą dla przedsiębiorstw i obywateli. Jest to konkretny przykład korzyści, jakie UE może przynieść krajom objętym Partnerstwem Wschodnim. UE koncentruje swoją uwagę na pomocy dla krajów partnerskich w osiągnięciu zgodności z przepisami UE dotyczącymi wszystkich rodzajów transportu, a także na poprawie infrastruktury transportowej i połączeń między UE i jej najbliższymi sąsiadami.

W czasie posiedzenia w Luksemburgu ministrowie planują zatwierdzić najważniejsze rezultaty i przedstawić we wspólnej deklaracji wytyczne dotyczące współpracy w przyszłości.

Pierwsze wyniki ściślejszej współpracy z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim w dziedzinie transportu można podsumować następująco:

Harmonizacja z prawodawstwem UE i stopniowa integracja rynku: kraje partnerskie rozpoczęły reformy mające na celu dostosowanie ich systemów transportowych do norm UE. W układach o stowarzyszeniu, które UE wynegocjowała z kilkoma krajami partnerskimi, przewidziano osiągnięcie większej zgodności przepisów w sektorze transportu. Największym sukcesem w procesie integracji rynków jest podpisanie i wdrożenie kompleksowych umów lotniczych, które UE wynegocjowała z Gruzją i Mołdawią.

Regionalna sieć transportowa Partnerstwa Wschodniego: kraje partnerskie uzgodniły, które połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie są priorytetowe w regionie Partnerstwa Wschodniego. Co najważniejsze, sieć ta jest powiązana z transeuropejską siecią transportową (TEN-T) oraz będzie służyć za punkt odniesienia dla przyszłych inwestycji.

Priorytetowe projekty infrastrukturalne w zakresie regionalnej sieci transportowej: projektami, które państwa partnerskie uznały za priorytetowe dla poprawy połączeń z UE i w regionie, są np. przebudowa drogi Krakowiec-Lwów-Brody-Równe na Ukrainie, jak również modernizacja linii kolejowej łączącej Gruzję z Azerbejdżanem. Projekty te będą mogły otrzymać finansowanie z istniejących funduszy UE i pożyczki z międzynarodowych instytucji finansowych.

Działania będą kontynuowane w trakcie szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r. Jego uczestnicy mają zatwierdzić niektóre konkretne i osiągalne cele wynikające ze współpracy w dziedzinie transportu. Po zakończeniu szczytu panel Partnerstwa Wschodniego ds. transportu będzie nadzorować współpracę techniczną, aby przyspieszyć osiągnięcie zgodności przepisów i realizację konkretnych projektów.

źródło i więcej informacji:
Link