Partnerstwa między regionami

KE ogłasza do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: – Bazujące na poprzednich, zakończonych sukcesem podobnych działaniach pilotażowych, mających na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności na szczeblu regionalnym, niniejsze zaproszenie jest kolejnym przykładem potencjału UE i jej gotowości do wspierania lokalnych gospodarek w tak trudnym okresie. Ukierunkowanie na zdrowie, turystykę, zrównoważony rozwój i cyfryzację jest w pełni zgodne z priorytetami Komisji i stanowi konieczną odpowiedź na skutki kryzysu spowodowanego przez koronawirusa.

W ramach tego zaproszenia Komisja Europejska zabiega o zainteresowanie ze strony ponadnarodowych partnerstw między władzami regionalnymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak uniwersytety, ośrodki badawcze, klastry i MŚP, gotowymi pilotować międzyregionalne partnerstwa innowacyjne, mające na celu ułatwienie komercjalizacji i zwiększenie skali działalności międzyregionalnych projektów innowacyjnych oraz zachęcanie do inwestycji biznesowych.

W ramach zaproszenia zostanie udzielone wsparcie na rzecz międzyregionalnych partnerstw w czterech obszarach tematycznych. Po pierwsze, partnerstwo na rzecz rozwoju medycznego łańcucha wartości, które polega na opracowywaniu produktów lub wyrobów medycznych umożliwiających stawianie czoła koronawirusowi na każdym poziomie łańcucha wartości, tj. od koncepcji do dystrybucji. Po drugie, partnerstwo w zakresie bezpiecznego zarządzania odpadami medycznymi, które jest powiązane z tematem gospodarki o obiegu zamkniętym w dziedzinie zdrowia. Trzeci rodzaj partnerstwa obejmuje projekty zachęcające do zrównoważonej i cyfrowej turystyki. Czwarty rodzaj partnerstwa koncentruje się na rozwoju technologii wodorowych w wysokoemisyjnych regionach, na przykład poprzez przekształcanie istniejących kopalni węgla, hut lub zakładów produkcyjnych.

Kolejne etapy

Do końca 2021 r. każde z wyselekcjonowanych partnerstw powinno określić zestaw działań mających na celu przyspieszenie wprowadzania innowacji, komercjalizacji i zwiększenia skali działalności międzyregionalnych projektów inwestycyjnych. Wybrane partnerstwa powinny również dokonać analizy przeszkód finansowych i prawnych utrudniających komercjalizację i zwiększenie skali działalności, oraz rozwinąć współpracę z innymi unijnymi programami i inicjatywami. Ponadto wybrane partnerstwa będą musiały współpracować z ustanowionymi partnerstwami w ramach innych obszarów wchodzących w skład trzech tematycznych platform inteligentnej specjalizacji.

Kontekst

W dniu 18 lipca 2017 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM (2017) 376 final). W tym kontekście zaproponowano działania pilotażowe w zakresie międzyregionalnych projektów innowacyjnych.

W następstwie zaproszenia Komisji do wyrażenia zainteresowania pod koniec 2017 r. wybrano osiem partnerstw międzyregionalnych*. W każdym z nich rolę lidera i koordynatora pełnił jeden lub kilka regionów. Na późniejszym etapie wprowadzono dodatkowe partnerstwo w zakresie baterii.

Dziewięć partnerstw uzyskało wsparcie ze strony specjalnych zespołów Komisji z udziałem ekspertów z kilku obszarów tematycznych. Eksperci doradzali, jak najlepiej łączyć różne fundusze unijne w celu finansowania projektów innowacyjnych i jak sprawić, by plan biznesowy i plan inwestycyjny mogły uzyskać finansowanie z banków.

Oprócz tego praktycznego wsparcia ze strony Komisji każde partnerstwo mogło skorzystać z usług doradztwa zewnętrznego do wartości 100 000 euro za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działalność demonstracyjną, zwiększenie skali działalności i komercjalizację.

Biorąc pod uwagę te pozytywne doświadczenia, Komisja postanowiła wykorzystać tę samą linię w celu zachęcenia regionów do połączenia sił w reakcji na pandemię koronawirusa.

Zaproszenie będzie otwarte przez 6 tygodni, tj. do 7 września 2020 r. (godz. 23.00 czasu obowiązującego w Brukseli). Całkowity budżet z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 400 000 euro na rozwinięcie czterech partnerstw tematycznych (do kwoty 100 000 euro na każde z nich).