Parlemeter: Europejczycy w 2016 roku

Oczekiwania co do działań UE

Europejczycy uważają, iż działania UE są zdecydowanie niewystarczające w większości spośród piętnastu obszarów, o które ich zapytano, a znaczna większość obywateli życzyłaby sobie podejmowania przez UE większej liczby działań w tych obszarach, niż ma to miejsce obecnie. 74% ankietowanych Polaków (i 82% Europejczyków) uważa, że Unia powinna bardziej angażować się w walkę z terroryzmem. Inne obszary działań UE, uznawane przez Polaków za priorytetowe to walka z bezrobociem (69%), opieka zdrowotna i polityka społeczna (68%) i ochrona granic zewnętrznych (67%).

 

Walka z terroryzmem

Mimo iż respondenci zgodnie uznają, że walka z terroryzmem powinna być priorytetem dla UE, to jednocześnie jedynie dla 23% respondentów polskich, jak i europejskich, szczebel unijny jest najbardziej odpowiedni do skutecznej walki z zagrożeniem terrorystycznym. Podczas gdy Europejczycy wskazują na konieczność działań na poziomie globalnym (38%), Polacy są zwolennikami walki z terroryzmem na poziomie krajowym. Opinię tę podziela 33% ankietowanych Polaków. 27% Polaków opowiada się natomiast za szczeblem globalnym, 4% za lokalnym lub regionalnym, a 8% za wszystkimi poziomami jednocześnie.

 

Jednocześnie Polacy niżej oceniają ryzyko ataku terrorystycznego w porównaniu ze średnią europejską – 20% Polaków ocenia je jako wysokie, blisko dwie trzecie ankietowanych uważa, iż istnieje pewne ryzyko, a 19% ocenia je jako niskie. Dla porównania, aż 40% Europejczyków jest przekonanych o istnieniu wysokiego zagrożenia terrorystycznego w ich krajach, 47% uważa je za średnie, zaś 11% za niskie.

 

Obywatele Unii Europejskiej podczas badania wskazali działania służące walce z terroryzmem uznawane przez nich za najpilniejsze. Są to między innymi walka z finansowaniem grup terrorystycznych (42%), walka ze źródłami terroryzmu i radykalizacji (41%). Wzmocniona kontrola granic zewnętrznych UE, będąca na trzecim miejscu według Europejczyków (39%), jest natomiast najbardziej pilnym działaniem w opinii Polaków. Dodatkowo Polacy relatywnie często wskazywani na konieczność walki z handlem bronią w obrębie Unii Europejskiej (31%).

 

W kwestii walki z radykalizacją i rekrutacją obywateli UE przez organizacje terrorystyczne trzy zadania, które badani Polacy wskazali jako najbardziej pilne to: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem (30%), walka z radykalnymi stronami internetowymi, usuwanie nielegalnych treści z Internetu i internetowych portali społecznościowych (28%) oraz kampanie informacyjne służące zwiększaniu świadomości na temat ryzyka radykalizacji wśród osób najmłodszych i najbardziej podatnych (27%). Również w opinii Europejczyków wymienione powyżej trzy działania są priorytetowe.

 

Klauzula wzajemnej obrony

Mimo iż klauzula wzajemnej obrony jest zagadnieniem raczej mało znanym wśród obywateli UE, to Polacy na tle innych narodowości są najbardziej zaznajomieni z jej założeniami (22%). Ponadto aż 83% Polaków i 85% Europejczyków popiera ten przepis po zapoznaniu się z jego definicją.

 

Ankietowani byli również pytani o ich ocenę integracji europejskiej. Z badania wynika, iż aż trzy czwarte Europejczyków w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że to, co nas łączy jest ważniejsze, od tego, co nas dzieli. Jedynie 19% nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

 

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Parlamentu Europejskiego we wszystkich 28 państwach członkowskich UE w dniach 9–18 kwietnia 2016 r. na reprezentatywnej próbie 27 969 obywateli UE.