Parabanki regulowane

Komisja przyjęła komunikat w sprawie równoległego systemu bankowego i zaproponowała nowe przepisy dotyczące funduszy rynku pieniężnego. Komunikat nawiązuje do zeszłorocznej zielonej księgi w sprawie równoległego systemu bankowego. Podsumowano w nim prace, jakie przeprowadziła dotąd Komisja, i przedstawiono możliwe dalsze działania w tej ważnej dziedzinie.

Przedstawiony projekt nowych przepisów dotyczących funduszy rynku pieniężnego jest pierwszym z takich działań. Jego celem jest zwiększenie płynności i stabilności tych funduszy, tak aby skuteczniej opierały się presji umorzeń w skrajnych warunkach rynkowych.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier oznajmił: Objęliśmy już kompleksowymi regulacjami działalność banków i rynków. Teraz musimy zająć się kwestią ryzyka, jakie stwarza równoległy system bankowy. System ten pełni ważną rolę w finansowaniu gospodarki realnej. Dlatego musimy zadbać o jego przejrzystość. Nie możemy dopuścić, by postępy, jakie osiągnięto dzięki wzmocnieniu pewnych podmiotów i rynków finansowych, zahamowało przesunięcie ryzyka do sektorów, które są uregulowane w mniejszym stopniu.

Kontekst

Równoległy system bankowy to system pośrednictwa pożyczkowego, który obejmuje podmioty i działania poza normalnym systemem bankowym. Parabanki prowadzą działalność zbliżoną do działalności bankowej, chociaż nie podlegają tym samym regulacjom co banki. Rada Stabilności Finansowej oszacowała wielkość światowego równoległego systemu bankowego w 2011 r. na ok. 51 bilionów euro. Odpowiada to 25-30 proc. całego systemu finansowego i połowie aktywów bankowych. Dlatego też równoległy system bankowy ma pierwszorzędne znaczenie dla europejskiego systemu finansowego.

W obliczu kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2007 r., Komisja Europejska zapoczątkowała szeroko zakrojoną reformę sektora usług finansowych w Europie. Celem reformy jest stworzenie solidnego i stabilnego sektora finansowego, niezbędnego do funkcjonowania gospodarki realnej, poprzez usunięcie braków i słabych punktów, które ujawnił kryzys. Jednak nie można pozwolić na narastanie ryzyka w równoległym systemie bankowym – zagrożenie takie wynika częściowo z tego, że nowe przepisy bankowe mogą skutkować przenoszeniem niektórych rodzajów działalności bankowej do tego systemu, gdyż jest on w mniejszym stopniu objęty regulacjami.

Fundusze rynku pieniężnego stanowią ważne źródło krótkoterminowego finansowania dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw i rządów. W Europie w portfelach tych funduszy znajduje się około 22 proc. krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy i sektor przedsiębiorstw. Fundusze te posiadają 38 proc. krótkoterminowych instrumentów dłużnych wyemitowanych przez sektor bankowy. Z powodu licznych powiązań systemowych między funduszami rynku pieniężnego a sektorem bankowym i finansami sektora rządowego i sektora przedsiębiorstw to właśnie działalnością tych funduszy zajęto się w pierwszym rzędzie w ramach międzynarodowych prac nad uregulowaniem równoległego systemu bankowego.

Główne elementy dzisiejszego komunikatu w sprawie równoległego systemu bankowego i projektu rozporządzenia dotyczącego funduszy rynku pieniężnego:

W komunikacie opisano problemy związane z równoległym systemem bankowym oraz działania, które dotąd zostały podjęte, aby ograniczyć ryzyko związane z tym systemem. Do działań tych należy przyjęcie przepisów regulujących działalność funduszy hedgingowych oraz zabezpieczenie powiązań między bankami a podmiotami, których działalność nie została uregulowana.

W komunikacie przedstawiono priorytetowe obszary, w których Komisja zamierza podjąć działania. Są to:

Wprowadzenie ram prawnych dla funduszy rynku pieniężnego – przedstawiony projekt nowych przepisów dotyczy funduszy rynku pieniężnego, które mają siedzibę w Europie lub których jednostki uczestnictwa są sprzedawane w Europie. Przepisy te mają na celu zwiększenie płynności i stabilności tych funduszy:
*Zarządzanie płynnością: fundusze rynku pieniężnego ma obowiązywać wymóg posiadania w swoim portfelu co najmniej 10 proc. aktywów o jednodniowym terminie zapadalności oraz 20 proc. aktywów o tygodniowym terminie zapadalności. Wymóg ten ma umożliwić tym funduszom wypłatę pieniędzy inwestorom, którzy chcą szybko wycofać swoje środki. Aby uniknąć sytuacji, w której pojedynczy emitent miałby za duży udział w wartości aktywów netto funduszu rynku pieniężnego, ekspozycja wobec jednego emitenta zostanie ograniczona do 5 proc. portfela takiego funduszu (pod względem wartości). W portfelu standardowego funduszu rynku pieniężnego jeden emitent będzie mógł stanowić 10 proc. portfela.
*Stabilność: biorąc pod uwagę stałą wartość aktywów netto i skłonność funduszy rynku pieniężnego do uciekania się do wsparcia sponsorów, po to by ustabilizować umorzenia według ich wartości nominalnej, nowe przepisy wprowadzają wymóg, aby fundusze te stworzyły określony bufor kapitałowy. Bufor ten będzie uruchamiany, aby zapewnić stabilność umorzeń w okresach spadku wartości aktywów inwestycyjnych funduszy.
-Przejrzystość funkcjonowania równoległego systemu bankowego: aby skutecznie monitorować ryzyko i móc interweniować w razie konieczności, niezbędne jest gromadzenie szczegółowych, rzetelnych i obszernych danych dotyczących tego sektora.
-Prawo papierów wartościowych i ryzyko związane z transakcjami finansowania papierów wartościowych
(przede wszystkim udzielaniem pożyczek papierów wartościowych i transakcjami repo). Transakcje te mogą przyczyniać się do wzrostu udziału dźwigni finansowej i nasilać procykliczność systemu finansowego, zwiększając w ten sposób ryzyko wystąpienia paniki bankowej i gwałtownego delewarowania. Oprócz tego brak przejrzystości tych rynków utrudnia ustalenie prawa własności (kto jest właścicielem czego?), monitorowanie koncentracji ryzyka i identyfikację kontrahentów (kto ma ekspozycję wobec kogo?).
-Ustanowienie ram prawnych dla interakcji z bankami. Wysoki stopień powiązań pomiędzy równoległym systemem bankowym a pozostałą częścią sektora finansowego, w szczególności normalnym systemem bankowym, stanowi poważne źródło ryzyka wystąpienia efektu domina. Ryzyko to można by ograniczyć w szczególności poprzez zaostrzenie norm ostrożnościowych stosowanych wobec banków w przypadku transakcji z podmiotami finansowymi, których działalność nie jest uregulowana.

Komisja poświęci także szczególną uwagę uzgodnieniom w zakresie nadzoru dotyczącym podmiotów i działalności w równoległym systemie bankowym, aby zapewnić właściwe podejście do poszczególnych rodzajów ryzyka. Niektóre obszary, takie jak ustanowienie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych niebędących bankami czy reforma strukturalna systemu bankowego, wymagają dalszej analizy i Komisja przedstawi rozwiązania w późniejszym terminie.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony przed potencjalnym ryzykiem systemowym, które zagraża sektorowi finansowemu, i ograniczenie możliwości arbitrażu regulacyjnego, aby można było wzmocnić integralność rynku i zwiększyć zaufanie posiadaczy oszczędności i konsumentów.

Komunikat Komisji uwzględnia zalecenia Rady Stabilności Finansowej, dla których poparcie wyrażą przywódcy krajów grupy G20 na szczycie w Petersburgu w dniach 5–6 września 2013 r.

źródło i więcej informacji: Link