Państwo pomoże?
Nowe przepisy wyjaśniają przede wszystkim, w jaki sposób zapewnić odpowiedni dochód państwa w przypadku gdy państwa członkowskie – co z coraz większym prawdopodobieństwem będzie miało miejsce w przyszłości – zdecydują o dokapitalizowaniu swoich banków z wykorzystaniem takich narzędzi jak akcje zwykłe, w przypadku których wynagrodzenie nie jest ustalone z góry. Uzgodniono również zweryfikowane metody dotyczące wynagrodzenia za gwarancje na potrzeby finansowe banków (gwarancje stanowią większą część wsparcia, jakie było do tej pory udzielone) w celu zapewnienia, iż opłaty uiszczane przez banki odzwierciedlać będą ryzyko właściwe dla danego banku, nie zaś ryzyko związane z danym państwem członkowskim lub rynkiem traktowanym jako całość. Wspomniane przepisy będą stosowane tak długo, jak długo wymagać będą tego warunki rynkowe.

W latach 2008-2009 Komisja Europejska przyjęła specjalne przepisy obowiązujące w zakresie pomocy państwa, pozwalając państwom członkowskim na udzielenie wsparcia na rzecz systemu bankowego w okresie kryzysu finansowego dla dobra stabilizacji finansowej, bez zbędnego zakłócania zasad konkurencji na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Przepisy wprowadzone w okresie kryzysu sprawdziły się w praktyce; gwarantują one, że banki dokonują restrukturyzacji wówczas, gdy zmiany w ich modelach biznesowych są niezbędne dla zapewnienia długotrwałej rentowności, to znaczy gdy w dużym stopniu są uzależnione od działań obarczonych ryzykiem. Zapewniając ponadto, że akcjonariusze i posiadacze kapitału hybrydowego w uczciwy sposób dzielą między siebie obciążenie, Komisja ostatecznie zmniejszyła pochodzącą od podatników kwotę, jaką wykorzystywano na rzecz wsparcia banków

– Zaostrzenie napięć na rynkach państwowych instrumentów dłużnych spowodowało, że banki w Unii ponownie znalazły się pod presją. Jest to uzasadnieniem dla uzupełnienia przepisów wprowadzonych w okresie kryzysu, które zmierza do ułatwienia uruchomienia pakietu uzgodnionego w październiku przez Radę Europy, i którego celem jest przywrócenie zaufania, a także zachęcenie do kontynuacji niezbędnej restrukturyzacji sektora – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Joaquín Almunia, odpowiedzialny za politykę konkurencji.
– Będziemy w dalszym ciągu naciskać na restrukturyzację i proces „oczyszczania” bilansów – tam, gdzie jest to konieczne; chcemy pomóc w ten sposób w przerwaniu błędnego koła kryzysu państwowych instrumentów dłużnych oraz słabego sektora finansowego. Stosując przepisy, Komisja będzie uwzględniać wszystkie elementy wskazujące na to, czy banki mogą zachować długoterminową rentowność bez konieczności dokonania znaczącej restrukturyzacji. – dodał Wiceprzewodniczący.

Przyjęty przez Komisję komunikat w sprawie zastosowania od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu wpisuje się w założenia leżące u podstaw czterech komunikatów, w których określono warunki zgodności wsparcia w formie finansowania gwarancji, dokapitalizowania oraz ratowania aktywów z przepisami Traktatu dotyczącymi pomocy państwa, jak również wymogi dla przeprowadzenia restrukturyzacji oraz planu odzyskania rentowności (komunikat w sprawie restrukturyzacji).

Komisja będzie w dalszym ciągu udzielać szybkiej, tymczasowej zgody we wszystkich przypadkach, w których będzie to niezbędne dla zachowania stabilizacji finansowej, pod warunkiem, że zasady interwencji będą zgodne z dostępnymi wytycznymi.