Pakiet bankowy

Ułatwienie udzielania kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej – to główny cel pakietu bankowego przygotowanego przez KE. Ma on zagwarantować, że banki będą nadal mogły oferować pożyczki, aby wesprzeć gospodarkę i pomóc łagodzić poważne skutki gospodarcze koronawirusa. – Wykorzystujemy pełną elastyczność unijnych przepisów bankowych – zapewnił wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis.

W skład pakietu wchodzi komunikat wyjaśniający w sprawie unijnych standardów rachunkowości i ram ostrożnościowych, a także wniosek dotyczący przyspieszonego wprowadzenia ukierunkowanych zmian („quick-fix”) w unijnych przepisach bankowych.

Dzięki przepisom przyjętym po kryzysie finansowym banki w UE są obecnie bardziej odporne i lepiej przygotowane do radzenia sobie ze wstrząsami gospodarczymi. Komunikat przypomina, że przepisy UE umożliwiają bankom i ich organom nadzoru podejmowanie elastycznych – ale nadal odpowiedzialnych – działań w odpowiedzi na kryzysy gospodarcze, tak by wspierać obywateli i przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozporządzenie wprowadza również pewne ukierunkowane zmiany, aby jak najbardziej zwiększyć zdolność instytucji kredytowych do udzielania kredytów i pokrywania strat związanych z pandemią koronawirusa, przy jednoczesnym zapewnieniu ich stałej odporności.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: – Aby poradzić sobie ze skutkami gospodarczymi koronawirusa, w jak największym stopniu wspieramy gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Pomoc sektora bankowego może mieć w tym zakresie duże znaczenie. Dziś wykorzystujemy pełną elastyczność unijnych przepisów bankowych i proponujemy ukierunkowane zmiany legislacyjne, aby umożliwić bankom zapewnianie płynności, dzięki czemu gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać potrzebne im środki finansowe. Wkrótce zainicjuję również obrady okrągłego stołu z udziałem konsumentów i grup biznesowych oraz przedstawicieli sektora finansowego, tak byśmy mogli zająć się najpilniejszymi potrzebami naszych obywateli i przedsiębiorstw.

Komisja będzie współpracować z europejskim sektorem finansowym w celu zbadania, w jaki sposób opracować najlepsze praktyki, które mogłyby dodatkowo wspierać obywateli i przedsiębiorstwa. Reakcja UE na ten kryzys musi być skoordynowana, aby uniknąć fragmentarycznego podejścia krajowego i zapewnić równe warunki działania.

Ukierunkowane zmiany w przepisach bankowych

Komisja zaproponowała dziś przyspieszone wprowadzenie szeregu ukierunkowanych zmian („quick-fix”) w unijnych przepisach ostrożnościowych w sektorze bankowym (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych), aby jak najbardziej zwiększyć zdolność banków do udzielania kredytów i pokrywania strat związanych z koronawirusem. Komisja proponuje wprowadzenie nadzwyczajnych tymczasowych środków w celu złagodzenia bezpośrednich skutków wydarzeń związanych z koronawirusem poprzez dostosowanie harmonogramu stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do kapitału banków, bardziej uprzywilejowane traktowanie gwarancji publicznych przyznanych w trakcie tego kryzysu, a także odroczenie terminu stosowania bufora wskaźnika dźwigni i zmianę sposobu wyłączania niektórych ekspozycji z obliczania wskaźnika dźwigni. Komisja proponuje również, by przyspieszyć datę rozpoczęcia stosowania szeregu uzgodnionych środków zachęcających banki do finansowania projektów dotyczących pracowników, MŚP i infrastruktury.

Komunikat wyjaśniający

Komunikat potwierdza niedawne oświadczenia dotyczące korzystania z elastyczności w odniesieniu do standardów rachunkowości i ram ostrożnościowych, na przykład oświadczenia złożone przez m.in. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejski Bank Centralny. Komisja zachęca banki i organy nadzoru do korzystania z elastyczności w odniesieniu do unijnych standardów rachunkowości i ram ostrożnościowych. Na przykład w komunikacie potwierdzono – i z zadowoleniem przyjęto – elastyczność przepisów UE w odniesieniu do publicznych i prywatnych moratoriów w sprawie spłaty kredytów (wytyczne EUNB z dnia 2 kwietnia). W komunikacie podkreślono również obszary, w których banki powinny postępować w odpowiedzialny sposób, na przykład powstrzymując się od dokonywania wypłat dywidend na rzecz akcjonariuszy lub przyjmując konserwatywne podejście do wypłat wynagrodzenia zmiennego. W dzisiejszym komunikacie przypomniano również, w jaki sposób banki mogą pomóc przedsiębiorstwom i obywatelom, świadcząc usługi cyfrowe, w tym przez płatności zbliżeniowe i cyfrowe.