Pacjent ma prawo wiedzieć
Pacjenci chcą wiedzieć coraz więcej na temat leków, które przyjmują, i mieć większą kontrolę nad tym, w jaki sposób są leczeni. Jednocześnie coraz większa ilość dostępnych materiałów z różnych źródeł utrudnia weryfikację wiarygodnych informacji na temat leków. Dlatego Komisja Europejska proponuje, jakie informacje na temat leków wydawanych tylko na receptę ich wytwórcy mogą podawać do publicznej wiadomości.

W ciągu ostatnich lat powszechny dostęp do Internetu sprawił, że klarowność w tej dziedzinie ma jeszcze większe znaczenie. Informacje na temat leków podawane on-line muszą być dokładne i wiarygodne. W przyjętych zmianach Komisja koryguje swoje pierwotne wnioski z 2008 r., uwzględniając sugestie Parlamentu Europejskiego. Wnioski utrzymują obecny zakaz reklamy leków wydawanych tylko na receptę i określają, że:

– dozwolone są jedynie niektóre informacje o lekach wydawanych tylko na receptę, na przykład informacje zawarte na etykiecie i na ulotce dołączanej do opakowania, informacje na temat ceny, informacje o testach klinicznych, lub instrukcja dotycząca stosowania leku;
– informacje na temat leków wydawanych tylko na receptę będą rozpowszechniane jedynie przez ograniczone kanały komunikacji, na przykład na oficjalnie zarejestrowanych stronach internetowych, czy też w materiałach drukowanych udostępnionych tylko na żądanie; publikacje w ogólnodostępnych mediach drukowanych na ten temat będą zakazane;
– informacje będą musiały spełniać uznane kryteria jakości m.in. muszą być obiektywne, odpowiadać na potrzeby i oczekiwania pacjentów, muszą być oparte na dowodach, zgodne ze stanem faktycznym, muszą być przystępne i nie mogą wprowadzać w błąd;
– przyjmuje się też za nadrzędną zasadę, że informacje, które nie zostały zatwierdzone wcześniej, będą musiały zostać zweryfikowane przez właściwe organy przed ich rozpowszechnianiem.

Modyfikacja wniosków jest również doskonałą okazją do dalszego wzmocnienia obecnego systemu monitorowania bezpieczeństwa leków w Unii Europejskiej (tzw. system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii).

– Zmienione wnioski stawiają na pierwszym miejscu prawa, interesy i bezpieczeństwo pacjentów. Zobowiązują przemysł farmaceutyczny do zapewnienia pacjentom podstawowych informacji i określają jasne zasady dotyczące udzielania dodatkowych, nieobowiązkowych informacji dotyczących leków wydawanych na receptę. Ponadto przyczynią się one do wzmocnienia kontroli leków dopuszczonych do obrotu – powiedział John Dalli, europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

Dalsze działania
Zmienione wnioski będą przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje:
Link