Otwarta Europa
Te dwa elementy finansowania przez UE stanowią wsparcie wysiłków państw członkowskich w dziedzinie azylu, migracji, integracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos podkreślił:– Migracja jest jednym z dziesięciu priorytetów działania obecnej Komisji. Usprawnienie polityki migracyjnej we wszystkich jej aspektach jest kluczowe dla pomyślnego funkcjonowania naszych społeczeństw. Chcemy, aby obywatele osiągali sukcesy, i chcemy, aby byli oni bezpieczni. Lecz państwa członkowskie nie są w stanie tego osiągnąć samodzielnie. Dlatego też Komisja Europejska od dawna znacząco wspiera państwa członkowskie w tym zakresie i nadal będzie to robić.

Finansowanie w ramach AMIF stanowi wsparcie krajowych działań mających na celu: poprawę zdolności przyjmowania migrantów, poprawę jakości procedur azylowych zgodnie z normami unijnymi, integrację imigrantów na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz bardziej zrównoważone programy powrotów. Program ISF wspiera krajowe działania na rzecz poprawy zarządzania granicami państw członkowskich (w szczególności przez zastosowanie nowoczesnych technologii interoperacyjnych), usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie egzekwowania prawa oraz wzmocnienie zdolności państw członkowskich do skutecznego zarządzania ryzykiem w sferze bezpieczeństwa publicznego obejmującym takie kwestie jak terroryzm, radykalizacja oparta na przemocy, przemyt narkotyków, cyberprzestępczość i bezpieczeństwo cybernetyczne, handel ludźmi oraz inne formy przestępczości zorganizowanej.

Oprócz przydziałów podstawowych (zob. załącznik 2),większość programów zatwierdzonych dziś przez Komisję korzysta z dodatkowych środków udostępnionych niektórym państwom członkowskim, które zaproponowały, że zrealizują konkretne działania o znaczącym wymiarze transnarodowym, takie jak wspólne projekty dotyczące powrotów i ponownej integracji w ramach AMIF czy też rozpoczęcie współpracy konsularnej w ramach ISF. Dodatkowe środki w ramach niektórych programów ISF zostaną również zainwestowane w sprzęt wielkogabarytowy, który w razie konieczności będzie udostępniany do celów wspólnych operacji Frontexu. Kwota prawie 100 mln euro udostępniona za pośrednictwem programów AMIF zostanie wykorzystana na wsparcie unijnego programu przesiedleń w latach 2014-2015.

Komisja prowadzi prace nad szybkim zatwierdzeniem pozostałych programów krajowych. Fundusze AMIF i ISF, których łączny budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 7 mld euro, są głównymi instrumentami finansowymi UE umożliwiającymi inwestowanie w otwartą i bezpieczną Europę.