Oświadczenie w sprawie decyzji komisarza Jonathana Hilla

Komisarz lord Jonathan Hill, odpowiedzialny za sprawy stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, poinformował przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera o swojej decyzji o rezygnacji ze stanowiska członka Komisji Europejskiej.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: „Z wielkim żalem zmuszony jestem przyjąć decyzję lorda Hilla o rezygnacji ze stanowiska członka Komisji Europejskiej. Lord Hill jest doświadczonym politykiem, którego ogromnie szanuję. Pragnę mu serdecznie podziękować za lojalną i profesjonalną pracę, jaką wykonał, pełniąc funkcję członka mojego zespołu.

Gdy rozpoczynała się obecna kadencja Komisji, chciałem, by za sprawy związane z usługami finansowych odpowiedzialny był komisarz brytyjski. Było to wyrazem mojego zaufania dla Zjednoczonego Królestwa i jego członkostwa w Unii Europejskiej. Ku mojemu ubolewaniu sytuacja ta uległa zmianie. Próbowałem przekonać lorda Hilla, aby pozostał na swoim stanowisku. Uważam go za prawdziwego Europejczyka, nie tylko komisarza reprezentującego Wielką Brytanię. Jednakże rozumiem i szanuję jego decyzję.

Unia Europejskiej musi dalej realizować swoją pracę. Po rozmowie z Martinem Schulzem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, zwróciłem się z prośbą do Valdisa Dombrovskisa, wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za kwestie euro i dialogu społecznego, o przejęcie portfolio stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych. Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego, Valdis Dombrovskis już teraz koordynuje kluczowe sprawy należące do tego portfolio. Prowadzi on ścisłą współpracę z innymi komisarzami, Parlamentem Europejskim i Radą dotyczącą szeregu ważnych wniosków ustawodawczych w tym obszarze, np. europejskiego systemu gwarantowania depozytów. Dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy fachowej oraz rozległej sieci kontaktów z członkami Parlamentu Europejskiego, ministrami finansów i premierów, wiceprzewodniczący Dombrovskis znajduje się w idealnej pozycji, by zagwarantować kontynuację portfolio stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych”.

Zgodnie z międzyinstytucjonalnym Porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, przewodniczący Juncker poinformował Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, o rezygnacji lorda Jonathana Hilla oraz o swoim zamiarze przekazania portfolio na ręce wiceprzewodniczącego Dombrovskisa, aby umożliwić odpowiednią konsultację parlamentarną (pkt 7 międzyinstytucjonalnego porozumienia ramowego). Rezygnacja lorda Hilla stanie się skuteczna w dniu 15 lipca (o północy), zaś decyzja przewodniczącego Junckera o przekazaniu portfolio zacznie obowiązywać z dniem 16 lipca. Pozwoli to na uregulowane przekazanie tego istotnego portfolio.

Zgodnie z traktatami UE każde państwo członkowskie w Komisji jest reprezentowane przez jednego komisarza. Przewodniczący Juncker jest gotowy do szybkiego przeprowadzenia rozmów z brytyjskim premierem na temat potencjalnych komisarzy posiadających obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa, jak również na temat przydzielenia ewentualnego portfolio.

Artykuł 17 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana. Z proceduralnego punktu widzenia, mianowanie nowego komisarza reprezentującego Zjednoczone Królestwo wymaga wspólnego porozumienia z przewodniczącym Komisji i przewodniczącym Rady Unii Europejskiej po konsultacji z Parlamentem Europejskim (art. 246 akapit drugi Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Ponadto międzyinstytucjonalne Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską zobowiązuje przewodniczącego Komisji do „poważnego rozważenia” wyniku konsultacji z Parlamentem Europejskim przed wyrażeniem zgody na decyzję Rady o mianowaniu nowego komisarza (pkt 6 porozumienia ramowego).

ZAŁĄCZNIK 1

Właściwe przepisy Traktatu

Artykuł 17 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej

3. (…)

Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.

Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Bez uszczerbku dla artykułu 18 ustęp 2, członkowie Komisji nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymują się oni od podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadań.

Artykuł 246 akapit drugiTraktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(…)

W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnację, dymisję lub śmierć członka Komisji jest on zastępowany, na okres pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka posiadającego takie samo obywatelstwo mianowanego przez Radę za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji po konsultacji z Parlamentem Europejskim i zgodnie z kryteriami, o których mowa w artykule 17 ustęp 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

(…)

ZAŁĄCZNIK 2

Fragment właściwych przepisów Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską:

 

CZĘŚĆ II.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNA

Punkt 6 i 7:

6) W przypadku gdy konieczne staje się zastąpienie członka Komisji w okresie trwania jego kadencji zgodnie z art. 246 akapit drugi TFUE, przewodniczący Komisji poważnie rozważy wynik konsultacji z Parlamentem przed wyrażeniem zgody na decyzję Rady.

Parlament zapewnia jak najsprawniejszy przebieg swoich procedur, aby umożliwić przewodniczącemu Komisji poważne rozważenie opinii Parlamentu przed powołaniem nowego członka Komisji.

Podobnie, zgodnie z art. 246 akapit trzeci TFUE, w przypadku gdy okres pozostający do zakończenia kadencji Komisji jest krótki, przewodniczący Komisji poważnie rozważy stanowisko Parlamentu.

7) Jeżeli przewodniczący Komisji ma zamiar dokonać zmian w rozdziale obowiązków członków Komisji w trakcie kadencji Komisji zgodnie z art. 248 TFUE, informuje o tym Parlament w odpowiednim czasie, pozwalającym mu na przeprowadzenie odpowiedniej konsultacji parlamentarnej na temat tychże zmian. Decyzja przewodniczącego o dokonaniu zmian w rozdziale obowiązków może stać się skuteczna natychmiast.