Operacja BARREL
W operacji wzięły udział dwadzieścia cztery państwa członkowskie UE oraz Chorwacja, Turcja, Norwegia i Szwajcaria. Operacja została przeprowadzona w dniach 18-27 października 2011 r. Ostateczne wyniki tej operacji zostały w dniu dzisiejszym podane do wiadomości publicznej przez polską Służbę Celną w Sopocie. Wyniki te mogły zostać upowszechnione dopiero teraz, aby nie zakłócać dalszego śledztwa, które było prowadzone przez różne organy celne.

Kontrole celne na granicy UE mają kluczowe znaczenie dla ochrony interesów finansowych naszych podatników i rzetelnych przedsiębiorstw. Komisja i organy celne w państwach członkowskich i w krajach sąsiednich muszą ze sobą ściśle współpracować w celu zwalczania przemytu i wszelkiego rodzaju oszustw celnych. Bardzo się cieszę z pozytywnych wyników tej operacji oraz usilnie zachęcam do prowadzenia większej liczby wspólnych operacji tego typu w przyszłości – powiedział Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych.

Papierosy przechwycone podczas tej operacji zostały znalezione w pociągach towarowych przewożących drewno i żelazo. Spowodowały one straty w wysokości co najmniej jednej czwartej mln euro niezapłaconych ceł i podatków. Komisja Europejska szacuje, że przemyt wyrobów tytoniowych kosztuje co roku UE i państwa członkowskie około 10 mld euro strat w przychodach.

Ta operacja celna otrzymała wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD), Europolu, FRONTEX-u oraz Światowej Organizacji Celnej. Jest to jedno z działań prowadzonych w ramach planu działania na granicy wschodniej, który komisarz Šemeta uruchomił w ubiegłym roku, aby zintensyfikować wysiłki Komisji zmierzające do ograniczenia przemytu i oszustw celnych na wschodniej granicy UE (zob. MEMO/11/454 Link).

Kontekst

Organy celne państw członkowskich UE, jak również niektórych krajów spoza UE, we współpracy z OLAF przeprowadzają regularnie wspólne operacje celne oraz specjalne kontrole na poziomie europejskim. Te skoordynowane operacje mają na celu działania o ograniczonym czasie trwania zmierzające do zwalczania przemytu towarów o znaczeniu strategicznym i nadużyć finansowych w niektórych obszarach wysokiego ryzyka i/lub na określonych szlakach handlowych (np. wschodniej granicy UE).

W celu ułatwienia wymiany informacji podczas tej operacji (nazwanej „operacją Barrel”) w siedzibie OLAF w Brukseli ustanowiono operacyjne centrum koordynacji z osobami odpowiedzialnymi za kontakty między państwami członkowskimi, państwami trzecimi i Europolem. Dzięki platformie informatycznej OLAF-u możliwa była bezpieczna wymiana informacji i danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym między wszystkimi uczestnikami. Otrzymywane informacje operacyjne były analizowane pod kątem ustalonych kryteriów ryzyka w celu wykrycia podejrzanych transportów. Informacje te były następnie przekazywane do odpowiednich punktów kontroli granicznej, gdzie właściwe organy celne mogły przeprowadzić bezpośrednie kontrole towarów. Korzystanie ze sfinansowanych przez UE skanerów na granicy Polski i Ukrainy okazało się one również bardzo skutecznym narzędziem do wykrywania przemycanych towarów.