OLAF strzeże unijnych pieniędzy
– W obecnej sytuacji gospodarczej pewność, że środki UE są wykorzystywane na właściwe cele i docierają do zamierzonych odbiorców, ma znaczenie większe niż kiedykolwiek – powiedział dyrektor generalny OLAF-u Giovanni Kessler.

Opublikowane roczne sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych podsumowuje osiągnięcia OLAF-u w 2010 r. Konkretne przykłady prezentują szczegółowo prace OLAF-u. OLAF prowadził w 2010 r. ok. 500 spraw, w tym złożone dochodzenia zewnętrzne, szczególnie delikatne dochodzenia wewnętrzne oraz sprawy dotyczące wielu państw, w których OLAF odgrywał rolę koordynatora.

– Z ogromną radością przedstawiam dziś pozytywne wyniki naszych prac w 2010 r. W obecnej sytuacji gospodarczej pewność, że środki UE są wykorzystywane na właściwe cele i docierają do zamierzonych odbiorców, ma znaczenie większe niż kiedykolwiek. My, tj. OLAF oraz inne służby Komisji, będziemy nadal intensywnie zwalczać nadużycia finansowe w państwach członkowskich oraz stosować zasadę zerowej tolerancji wobec korupcji w instytucjach UE. Państwa członkowskie wzywam do zwiększenia ich wysiłków. Niezbędne jest, aby z nami współpracowały i podejmowały szybkie i zdecydowane działania służące odzyskaniu niewłaściwie wykorzystanych środków UE i pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców – stwierdził Giovanni Kessler, dyrektor generalny OLAF-u.

Podsumowanie działań operacyjnych w 2010 r.

– otwarto 225 nowych dochodzeń oraz spraw operacyjnych: 150 dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz 75 spraw w zakresie koordynacji i pomocy. W ciągu tego roku zakończono 189 dochodzeń i spraw operacyjnych.
– Średni czas trwania dochodzeń i spraw operacyjnych, w tym etap oceny, wynosił 27,9 miesiąca, co jest najniższą wartością w przeciągu ostatnich pięciu lat.
– OLAF otrzymał 46% swoich informacji od sektora publicznego w UE oraz od państw członkowskich. 52% informacji pochodziło od obywateli i sektora prywatnego.
– W wyniku spraw prowadzonych przez OLAF odzyskano 67,9 mln EUR. Najwyższe kwoty odzyskano w sektorze funduszy strukturalnych (32,9 mln EUR), w rolnictwie (11,9 mln EUR) oraz w obszarze wydatków bezpośrednich (10,6 mln EUR).
– W odniesieniu do spraw w fazie toczącego się monitoringu finansowego dalsze 351,2 mln EUR zostały odzyskane.
– W następstwie spraw prowadzonych przez OLAF, w 2010 r. sądy krajowe wymierzyły wobec osób, które popełniły nadużycia finansowe, wyroki o łącznym wymiarze 125 lat pozbawienia wolności oraz nałożyły grzywny wynoszące prawie 1,47 mld EUR.

Pełne sprawozdanie można pobrać ze strony internetowej OLAF-u. Link