Ochrona ptaków morskich
Plan dotyczy głównie połowów taklami i sieciami statycznymi, w przypadku których przyłów ptaków morskich zdarza się najczęściej, chociaż inne narzędzia połowowe, takie jak włoki i okrężnice, również są nim objęte. W planie przewidziano szeroki zakres elementów w ramach 30 zalecanych działań, które mają charakter środków wiążących i niewiążących. Zasady te będą miały zastosowanie do unijnych statków rybackich na wodach UE i wodach nienależących do UE, a także do statków spoza UE prowadzących połowy na wodach unijnych.

Plan został sporządzony zgodnie z celami i zasadami trwającej obecnie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), sprzyja on bowiem zarządzaniu ekosystemem z uwzględnieniem wszystkich jego elementów składowych. Ponadto w planie przedstawiono „oddolne”, zregionalizowane podejście polegające na zwiększeniu odpowiedzialności państw członkowskich i zainteresowanych stron w zakresie wdrażania stosownych środków mających pomóc w rozwiązaniu problemów rybołówstwa.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: Przyjęty dziś plan działania postrzegamy jako platformę służącą przedstawieniu jasnego i całościowego obrazu obecnej sytuacji i działań niezbędnych do zapewnienia spójnego i skutecznego zarządzania pozwalającego ograniczyć do minimum przyłów ptaków morskich.