Ochrona przed nieuczciwym handlem

Dzięki środkom ochrony handlu Unia chroni przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy w całej Europie – wynika z najnowszego sprawozdania. – Jesteśmy otwarci na wolny handel, ale nie możemy być naiwni. Nie wszyscy nasi partnerzy handlowi pragną działać w oparciu o te same zasady, które my wyznajemy – powiedział Jean-Claude Juncker.

Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera umocniła europejski zestaw instrumentów do obrony handlu przeprowadzając dwie zasadnicze reformy. Od 2014 r. zastosowano również 95 środków mających na celu zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom i pracownikom możliwości konkurowania na uczciwych warunkach. Dwie trzecie wszystkich 135 obowiązujących środków dotyczy przywozu z Chin.

W 2018 r. UE zakończyła największą od 1994 r. reformę swojego prawodawstwa antydumpingowego i antysubsydyjnego. Reforma przyczyniła się do wzmocnienia ochrony UE przed dumpingowym i subsydiowanym przywozem. W tym kontekście UE kontynuowała swoje intensywne działania i zakończyła liczne dochodzenia, w wyniku których wprowadzono nowe środki ochrony, w szczególności w sektorze stali. Rok 2018 był też szczególny, gdyż po raz pierwszy od 2002 r. UE wprowadziła 3 nowe środki ochronne.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: – Jesteśmy otwarci na wolny handel, ale nie możemy być naiwni. Nie wszyscy nasi partnerzy handlowi pragną działać w oparciu o te same zasady, które my wyznajemy – nie możemy pozwolić na to, żeby nas wykorzystywano i musimy chronić UE, jej przedsiębiorstwa i pracowników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Nasze intensywne działania w tej dziedzinie przez ostatnie lata przynoszą owoce: dysponujemy obecnie narzędziami, które są lepiej dostosowane do dzisiejszej globalnej gospodarki i będziemy w dalszym ciągu pracować nad tym, by nasze przedsiębiorstwa i pracownicy byli chronieni przed wszelkimi nieuczciwymi praktykami.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: – Otwarta gospodarka wymaga skutecznych instrumentów w celu zapewnienia uczciwej konkurencji, zwłaszcza w sytuacji, gdy niektóre kraje nie chcą działać zgodnie z przyjętymi zasadami. Ze sprawozdania wynika, że nasz zespół ds. ochrony handlu jest bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany w ochronę miejsc pracy i ochronę UE przed nieuczciwymi praktykami handlowymi na całym świecie. Dzięki naszym przeprowadzonym niedawno reformom możemy działać szybciej i stosowane przez nas środki są bardziej dostosowane do obecnych globalnych wyzwań gospodarczych.

Według opublikowanego dziś sprawozdania od początku kadencji Komisji w listopadzie 2014 r. do grudnia 2018 r. wprowadziła ona 95 środków ochrony handlu. Pod koniec 2018 r. w UE obowiązywały 93 ostateczne środki antydumpingowe i 12 środków antysubsydyjnych. Prawie 44 proc. z nich stanowiły środki mające zastosowanie do przywożonych wyrobów stalowych. Spośród wszystkich obowiązujących środków ponad dwie trzecie (68 proc.) dotyczy produktów przywożonych z Chin.

Unijne środki ochrony handlu przynoszą europejskim przedsiębiorstwom pożądaną ulgę. W niektórych przypadkach cła spowodowały spadek przywozu po nieuczciwych cenach nawet o 99 proc. Jednocześnie cła ustalane są na wystarczającym poziomie, aby przywrócić warunki konkurencji na rynku UE bez obciążania unijnych konsumentów i przedsiębiorstw, których produkcja jest zależna od przywozu.

Główne wydarzenia z 2018 r.:

  • Gruntowny przegląd przepisów dotyczących instrumentów ochrony handlu: UE zreformowała w 2018 r. swoje przepisy antydumpingowe i antysubsydyjne, aby skuteczniej reagować na nieuczciwe praktyki handlowe, które szkodzą producentom unijnym. W wyniku tych zmian prowadzone dochodzenia są szybsze i bardziej przejrzyste, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę interesów mniejszych przedsiębiorstw. Nowe zasady, które zaczęto w 2018 r. stosować do nowych dochodzeń, obejmują możliwość nakładania wyższych stawek celnych w przypadkach, w których dochodzi do poważniejszych zakłóceń rynku.
  • Dalszy wysoki poziom aktywności w dziedzinie ochrony handlu UE: W 2018 r. UE wszczęła 10 nowych dochodzeń, z których cztery dotyczyły przywozu wyrobów stalowych. Przyjęto 14 decyzji w sprawie nowych środków. UE wszczęła również 17 dochodzeń w celu dokonania przeglądu obowiązujących środków. Przyjęto siedem decyzji dotyczących utrzymania obowiązujących środków. Ponadto Komisja wszczęła trzy dochodzenia w sprawie środków ochronnych, jedno w sektorze stalowym oraz dwie dotyczące umów dwustronnych dotyczących ryżu z Kambodżą i Mjanmą.
  • Zdecydowane działania na rzecz ochrony unijnych producentów stali: Po nałożeniu przez Stany Zjednoczone środków ochronnych na stal i aluminium UE podjęła działania w celu rozwiązania problemu zakłócającego wpływy tych środków na unijny sektor stalowy. Było to konieczne, aby uniknąć przekierowania światowego handlu do UE, co groziłoby powstaniem szkody dla producentów stali w UE.
  • Silna i stała obrona eksporterów z UE objętych dochodzeniami w innych państwach: W przypadkach nieuzasadnionego lub niewłaściwego stosowania instrumentów ochrony handlu Komisja interweniowała w 70 zagranicznych dochodzeniach w sprawie ochrony handlu ukierunkowanych na eksporterów z UE. W wielu przypadkach skutecznie zapobiega to nakładaniu ceł lub prowadzi do ich anulowania. Liczba środków ochrony handlu ukierunkowanych na eksporterów unijnych wynosi obecnie 174, w porównaniu z 162 w 2017 r. Oczekuje się, że ta tendencja wzrostowa utrzyma się w najbliższych latach.