Ochrona praw podstawowych na granicach UE

Organizatorzy inicjatywy wzywają do stworzenia ram zapewniających przestrzeganie zakazu przemocy oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania zapisanego w art. 4 Karty praw podstawowych w odniesieniu do polityki UE w zakresie kontroli granic, azylu i imigracji.

Decyzja o rejestracji ma charakter prawny i nie przesądza o ostatecznych prawnych i politycznych wnioskach Komisji dotyczących tej inicjatywy ani o działaniach, jakie zamierza ona podjąć, jeżeli inicjatywa uzyska niezbędne poparcie.

Inicjatywa spełnia wymogi formalne, dlatego Komisja uznała ją za prawnie dopuszczalną. Na tym etapie Komisja nie zbadała jeszcze wniosku pod względem merytorycznym.

Rejestracja nie oznacza, że Komisja w jakikolwiek sposób potwierdza merytoryczną prawidłowość treści inicjatywy, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi grupa organizatorów. Treść inicjatywy wyraża jedynie poglądy grupy organizatorów i w żaden sposób nie może być rozumiana jako odzwierciedlenie poglądów Komisji.

Dalsze działania

Od dzisiejszej rejestracji organizatorzy mają sześć miesięcy, aby rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Będzie mogła podjąć działania w odpowiedzi na wniosek lub zdecydować, że nie podejmie żadnych działań, przy czym w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od momentu wprowadzenia mechanizmu europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 120 wniosków o zarejestrowanie inicjatyw, z których 97 spełniało warunki konieczne do rejestracji. Dzisiejsza decyzja dotyczy pierwszej inicjatywy zarejestrowanej w bieżącym roku.