Obywatele w centrum uwagi

Przewidziano cztery panele, które prowadzić będą debaty od września 2021 r. do stycznia 2022 r., a na koniec sformułują konkretne zalecenia dotyczące najlepszego według nich kierunku rozwoju Europy. Każdy z paneli liczy 200 uczestników, a ich skład odzwierciedla różnorodność demograficzną i społeczną UE. Co najmniej jedną trzecią uczestników stanowią osoby poniżej 25 roku życia.

Każdy panel spotka się trzy razy. Debaty będą wielojęzyczne i dotyczyć będą – odpowiednio – następujących tematów:

  • Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / edukacja, młodzież, kultura, sport / transformacja cyfrowa;
  • Demokracja europejska / wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
  • Zmiana klimatu i środowisko / zdrowie; oraz
  • UE w świecie / migracja.

Przewidziano jedno spotkanie każdego panelu przed następnym posiedzeniem plenarnym konferencji zaplanowanym na 22 i 23 października.

Konferencja, a w szczególności europejskie panele obywatelskie, są bezprecedensowym wydarzeniem. Jest to ponadnarodowy i wielojęzyczny element demokracji deliberatywnej, dzięki któremu obywatele europejscy mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości UE. Obywatele mogą również przedstawiać swoje pomysły na wielojęzycznej platformie cyfrowej konferencji oraz w ramach licznych wydarzeń organizowanych na szczeblu krajowym i europejskim.

Uwagi przekazane za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej zostaną uwzględnione przez europejskie panele obywatelskie, także i w pierwszym sprawozdaniu okresowym opublikowanym 15 września. W czasie debat wykorzystane zostaną również zalecenia krajowych paneli obywatelskich, jakie organizowane są w ramach konferencji we wszystkich państwach członkowskich.

Na ostatnich sesjach panele sformułują zalecenia, które zostaną przedstawione i omówione na zgromadzeniu plenarnym. 20 przedstawicieli każdego panelu weźmie udział w dyskusjach z przedstawicielami instytucji i organów doradczych UE, parlamentów narodowych, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron, jakie prowadzone będą na sesji plenarnej konferencji. Przedstawią oni zalecenia, które zostaną omówione, po czym zgromadzenie plenarne, na zasadzie konsensusu, zgłosi swoje propozycje zarządowi Konferencji, który sporządzi sprawozdanie w pełnej współpracy ze zgromadzeniem i przy całkowitej przejrzystości wobec niego. Trzy instytucje – Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska – każda w ramach swoich kompetencji i zgodnie z Traktatami, zobowiązały się, że szybko ocenią, w jaki sposób można podjąć skuteczne działania następcze.

Co dalej?

Na pierwszych spotkaniach panele omówią różne wizje przyszłości i wybiorą podtematy, na których chcą skupić się w swoich dyskusjach. Każdy panel wyznaczy również swoich przedstawicieli, którzy wezmą udział w zgromadzeniu plenarnym Konferencji.

Pierwsza sesja każdego panelu odbędzie się w Strasburgu (panel 1. w dniach 17-19 września, panel 2. w dniach 24-26 września, panel 3. w dniach 1-3 października, a panel 4. w dniach 15-17 października), druga online, a trzecia w europejskich instytutach w innych miastach europejskich (Dublin, Florencja, Warszawa i Maastricht), przy pełnym poszanowaniu obowiązujących środków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Pierwsze dwa panele przedstawią i omówią swoje zalecenia na sesji plenarnej konferencji w grudniu 2021 r., natomiast trzeci i czwarty – w styczniu 2022 r.

Kontekst

Cztery europejskie panele obywatelskie są jednym z filarów Konferencji w sprawie przyszłości Europy i są organizowane wspólnie przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską.

Uczestnicy paneli zostali losowo wybrani przez niezależną firmę zajmującą się sondażem. Skład paneli odzwierciedla różnorodność UE pod względem: pochodzenia geograficznego (narodowość oraz obszar miejski/wiejski), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu wykształcenia. Młodzi ludzie w wieku od 16 do 25 lat stanowią jedną trzecią uczestników każdego panelu. Zachowana jest również równowaga pod względem płci. Aby zwiększyć przejrzystość, obrady plenarne paneli (tj. dyskusje wszystkich 200 obywateli) będą transmitowane na żywo na wielojęzycznej platformie cyfrowej konferencji w 24 językach.

Dodatkowe informacje

Fot. EC