Obserwatorium biogospodarki
Obserwatorium będzie koordynowane przez Wspólne Centrum Badawcze, wewnętrzny instytut naukowy Komisji.

Komisarz Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: Upłynął rok od zainicjowania naszej strategii dotyczącej biogospodarki. Widzimy teraz jak państwa członkowskie korzystają z możliwości, które otwierają się przed nimi dzięki przestawianiu się na gospodarkę niezależną od ropy naftowej opierającą się na inteligentnym wykorzystywaniu zasobów lądowych i morskich. Ta transformacja jest niezbędna ponieważ jest ona dobra dla środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz dla konkurencyjności Europy w przyszłości. Obserwatorium będzie pomagać w utrzymaniu tempa tych przemian.

Obserwatorium, które jest projektem przewidzianym na trzy lata, rozpocznie swoją działalność w marcu 2013 r., z zamiarem udostępnienia zbieranych przez siebie danych do wiadomości publicznej za pomocą specjalnej strony internetowej w 2014 r. W ten sposób obserwatorium będzie wspierać regionalne i krajowe strategie w zakresie biogospodarki obecnie opracowywane przez państwa członkowskie UE.

Oprócz udostępniania danych na temat zakresu biogospodarki i wchodzących w jej skład sektorów, obserwatorium będzie śledzić szereg wskaźników osiąganych wyników, w tym wskaźniki ekonomiczne i wskaźnik zatrudnienia, wskaźniki innowacyjności, a także wskaźniki wydajności pracy, dobrostanu społecznego i jakości środowiska naturalnego. Będzie ono również monitorować rozwój technologii i polityki, aby na bieżąco śledzić rozwój nauki i technologii, jak również strategii politycznych związanych z biogospodarką.

Już teraz wartość biogospodarki w Europie szacuje się na 2 bln euro i 22 miliony miejsc pracy. Komisja rozważa nowe partnerstwa publiczno-prywatne w ramach sektorów przemysłu opartych na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju tego sektora. Przyjęcie decyzji w tej sprawie przewiduje się na czerwiec 2013 r.

źródło i więcej informacji: Link