Obligacje na odbudowę po pandemii

Komisja Europejska pozyskała w imieniu UE kolejne 5 mld euro na instrument NextGenerationEU z pierwszej w 2022 r. emisji konsorcyjnej obligacji. To kolejna tego rodzaju transakcja zakończona sukcesem. 30-letnie obligacje z terminem wykupu w dniu 6 lipca 2051 r. – wyemitowane w uzupełnieniu wcześniejszych emisji obligacji UE – zwiększają łączną kwotę pozyskanych środków na sfinansowanie programu do 78,5 mld euro. Uplasowanie obligacji z sukcesem przez Komisję pomoże utrzymać dynamikę odbudowy Europy po pandemii COVID-19.

Oferta zakończyła się niemalże 13-krotną nadsubskrypcją, a łączna wartość portfela zamówień wyniosła 64,1 mld euro. Tak silny popyt umożliwił Komisji uzyskanie bardzo dobrych warunków wyceny, co świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do programu NextGenerationEU.

Komisja wyemitowała także pięcioletnie obligacje na kwotę 2,2 mld euro na sfinansowanie pożyczek wzajemnych dla Portugalii w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EFSM).

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn powiedział: – Transakcja odzwierciedla siłę UE jako emitenta. Przeprowadziliśmy emisję benchmarkową na korzystnych warunkach, co jest doskonałym rezultatem. Dzięki temu Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz łagodzenia skutków pandemii i odbudowy ich gospodarek na bardziej cyfrowych i zrównoważonych fundamentach.

Wykorzystując już wcześniej pozyskane środki na sfinansowanie NextGenerationEU, Komisja wypłaciła państwom członkowskim około 67 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ponadto do końca grudnia 2021 r. przeznaczono ponad 7 mld euro na wsparcie innych programów UE, które mają znacząco przyczynić się do udanego przeprowadzenia transformacji cyfrowej i ekologicznej w Europie.

Transakcja jest szóstą transakcją konsorcjalną, którą Komisja przeprowadziła w ramach NextGenerationEU. W jej wyniku kwota 2,5 mld euro pozyskana na potrzeby programu dzięki sprzedaży aukcyjnej obligacji w styczniu zwiększa się do 7,5 mld euro, natomiast docelowa kwota finansowania, jaką Komisja zamierza pozyskać w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r., wynosi 50 mld euro.

Jak określono w harmonogramie emisji na pierwsze półrocze, Komisja zamierza przeprowadzić kolejne cztery transakcje konsorcjalne w okresie od marca do czerwca 2022 r. Transakcje konsorcjalne zostaną uzupełnione kolejnymi sprzedażami aukcyjnymi obligacji UE, organizowanymi raz w miesiącu. W dalszym ciągu pozyskiwane będzie również finansowanie krótkoterminowe w drodze sprzedaży aukcyjnej eurobonów organizowanej dwa razy w miesiącu, co da Komisji dodatkową elastyczność w zaspokajaniu jej potrzeb w zakresie płatności.

Kontekst

NextGenerationEU to tymczasowy instrument o budżecie ponad 800 mld euro mający wspierać odbudowę gospodarki UE po pandemii koronawirusa oraz budowanie bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy.

Aby sfinansować NextGenerationEU, do końca 2026 r. Komisja pożyczy na rynkach kapitałowych około 800 mld euro w cenach bieżących. Z tej kwoty 723,8 mld euro zasili Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dodatkowe 83,1 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie kluczowych programów UE.

Aby pozyskać niezbędne środki finansowe na jak najlepszych warunkach rynkowych, Komisja realizuje obecnie strategię zdywersyfikowanego finansowania. Strategia ta łączy wykorzystanie różnych technik finansowania
z otwartą i przejrzystą komunikacją z uczestnikami rynku. Ułatwia to absorpcję programu finansowania przez rynek,
a jednocześnie umożliwia Komisji szybkie reagowanie na wszelkie zawirowania na rynku.