O Mołdawii na KUL

Podczas konferencji przedstawiono informacje na temat dynamicznej współpracy Mołdawii z Unią Europejską. Dyskutowano o wynikach negocjacji dotyczących umowy stowarzyszeniowej, w tym części dot. pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA). Umowa zostanie parafowana na szczycie Partnerstwa Wschodniego 28-29 listopada w Wilnie.

W swoim wystąpieniu Ambasador Iurie Bodrug przekonywał, że do dokumentu końcowego wileńskiego szczytu powinna zostać wpisana perspektywa członkostwa w Unii dla Mołdawii. „Jestem za utrzymaniem zasady ‘więcej za więcej’, ale kraje podejmujące wysiłki powinny wiedzieć do jakiego celu zmierzają. Musimy potrafić wyjaśnić naszemu społeczeństwu powody ponoszonych wyrzeczeń”.

Z kolei Zbigniew Gniatkowski informował o spodziewanych korzyściach wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej z UE. „Umowa ta jest wielkim projektem modernizacyjnym dla Kiszyniowa. Wg analiz Komisji, wejście w życie części handlowej przyniesie w dłuższym horyzoncie wzrost mołdawskiego PKB o 5,4% i wpływy do budżetu większe o 142 mln euro, poprawę bilansu handlowego (eksport z Mołdawii do UE wzrośnie o 16%, przy zakładanym wzroście importu o 8%), wreszcie wzrost siły nabywczej (podwyżka wynagrodzeń o 4,8% przy spodziewanej w wyniku konkurencji obniżce cen o 1,3%). Aby chronić swój rynek, Mołdawia wynegocjowała okresy przejściowe”.

Określając Mołdawię jako lidera przemian spośród krajów Partnerstwa Wschodniego, uczestnicy konferencji zwracali jednak uwagę na potrzebę intensywniejszego wdrażania reform przez mołdawskie władze. Aby umowa handlowa z Unią weszła w pełni w życie, nieodzowne będzie m.in. dostosowanie przepisów sanitarnych i fitosanitarnych, a także zmiany dot. zamówień publicznych, sektora usług, standaryzacji w przemyśle.

Jednym z dyskutowanych zagadnień były też postępy w liberalizacji reżimu wizowego z UE. Pośród zidentyfikowanych problemów, z jakimi boryka się Mołdawia na drodze integracji europejskiej, wymieniono m.in. korupcję oraz niejasną sytuację w Naddniestrzu i potrzebę ściślejszej kontroli ruchu granicznego.

Niektórzy uczestnicy debaty wyrażali obawy o ciągłość procesu integracji Mołdawii z Unią Europejską, który – w ich przekonaniu – może ulec znacznemu spowolnieniu a nawet zahamowaniu w przypadku zmian u steru władzy po wyborach parlamentarnych na przełomie 2014- 2015.

Konferencję Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracjizorganizowały Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju KUL i Instytut Sądecko-Lubelski.

źródło i więcej informacji: Link