O klimacie w Szarm el-Szejk

Na konferencji klimatycznej ONZ COP27, która rozpocznie się w ten weekend w Szarm el-Szejk w Egipcie, Komisja zaapeluje do wszystkich stron o podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przestrzegania zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego i paktu klimatycznego z Glasgow przyjętego w zeszłym roku podczas COP26.

Od 7 do 8 listopada przewodnicząca Ursulavon der Leyen reprezentowała Komisję na światowym szczycie przywódców, który stanowi oficjalne rozpoczęcie COP27. Od 14 do 18 listopada wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans będzie przewodniczył zespołowi negocjacyjnemu UE. W wydarzeniach podczas COP27 wezmą również udział komisarze: do spraw energii, Kadri Simson, do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Virginijus Sinkevičius, i do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski.

Drugiego dnia przewodnicząca Ursula von der Leyen weźmie udział w okrągłym stole przywódców poświęconym inwestowaniu w przyszłość energii. Przedstawi ona wspólne oświadczenie UE na sesji plenarnej z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej. Weźmie również udział w wielu wydarzeniach i podpisze deklaracje dwustronne z kilkoma partnerami, szczególnie w ramach partnerstw w dziedzinie leśnictwa i klimatu oraz przejścia na czystą energię.

Podczas COP27 zespół negocjacyjny Komisji będzie dążył do realizacji istniejących zobowiązań, aby przejść od ambitnych słów do konkretnych działań, między innymi przyjmie program prac w zakresie łagodzenia zmiany klimatu w celu pilnego zwiększenia ambicji w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i jej realizacji w tym krytycznym dziesięcioleciu. Jeśli chodzi o przystosowanie siędo zmiany klimatu, UE zobowiązała się do osiągnięcia wyraźnych postępów w realizacji globalnego celu w zakresie adaptacji. Rozwiązania oparte na przyrodzie, jak podkreślono w pakcie klimatycznym z Glasgow z zeszłego roku, odgrywają kluczową rolę w przystosowaniu się do zmiany klimatu i zachowaniu różnorodności biologicznej, co będzie również kluczowym tematem na konferencji COP15 w sprawie różnorodności biologicznej pod koniec bieżącego roku. Jeśli chodzi o straty i szkody, UE będzie poszukiwać skutecznych rozwiązań, aby zaspokoić różnorodne potrzeby podatnych na zagrożenia krajów na całym świecie, które zmagają się ze skutkami zmiany klimatu. UE popiera oficjalny punkt porządku obrad dotyczący zapobiegania stratom i szkodom,minimalizowania ich i przeciwdziałania im, aby umożliwić stronom omówienie najlepszych sposobów ułatwienia szybkiego dostępu do finansowania i zwiększenia wsparcia dla wrażliwych krajów i społeczności. Będziemy współpracować z krajami rozwiniętymi, aby zapewnić podwójne finansowanie przystosowania się do zmiany klimatu do 2025 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r. oraz zwiększyć wkłady na finansowanie działańw dziedzinie klimatu, aby osiągnąć roczny cel wynoszący 100 mld dolarów, do którego UE wniosła w 2021 r. 23,04 mld euro, co stanowi stały i zdecydowanie największy wkład.

W czasie konferencji Komisja będzie gospodarzem ponad 125 imprez towarzyszących w pawilonie UE w Szarm el-Szejk i online. Wydarzenia te będą dotyczyć szerokiego zakresu kwestii związanych z klimatem, takich jak ochrona różnorodności biologicznej i odbudowa zasobów przyrodniczych, bezpieczeństwo energetyczne i transformacja ekologiczna, zrównoważone finansowanie, bezpieczeństwo żywnościowe i wodne oraz badania naukowe i innowacje. Ponieważ utrata różnorodności biologicznej i zmiana klimatu są ze sobą powiązanie, różne wydarzenia będą uwypuklać również związek między COP27 a zbliżającą się COP15 poświęconą różnorodności biologicznej.

Kontekst

Na mocy porozumienia paryskiego z 2015 r. 194 państwa zgodziły się przedłożyć ustalone na poziomie krajowym wkłady, które stanowią ich indywidualne cele w zakresie redukcji emisji. Łącznie ustalone na poziomie krajowym wkłady powinny przyczynić się do utrzymania zmiany temperatury na świecie poniżej 2°C i jak najbliżej wartości 1,5°C do końca wieku. W sprawozdaniach Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 2022 r. ostrzeżono, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat zmiana temperatury światowej ma osiągnąć poziom1,5 °C oraz że tylko najbardziej drastyczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla wprowadzone obecnie pomogłoby zapobiec katastrofie środowiskowej. Ten poziom wzrostu temperatury miałby niezwykle szkodliwe skutki, które stanowią wyzwanie egzystencjalne.

Unia Europejska jest światowym liderem działań w dziedzinie klimatu, ponieważ od 1990 r. ograniczyła emisje gazów cieplarnianych już o ponad 25 proc. przy jednoczesnym wzroście gospodarczym wynoszącym 60 proc. Dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi, przedstawionemu w grudniu 2019 r., UE jeszcze bardziej podniosła poziom swoich ambitnych celów klimatycznych, zobowiązując się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Cel ten stał się prawnie wiążący wraz z przyjęciem Europejskiego prawa o klimacie i jego wejściem w życie w lipcu 2021 r. W rozporządzeniu wyznaczono również cel pośredni polegający na zmniejszeniu do 2030 r. emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Ten cel na 2030 r. został przekazany do UNFCCC w grudniu 2020 r. jako ustalony na poziomie krajowym wkład UE w ramach porozumienia paryskiego. W lipcu 2021 r. UE przedstawiła pakiet wniosków mających na celu dostosowanie polityki w zakresie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Pierwsze porozumienie w sprawie bezemisyjnych samochodów osobowych i dostawczych osiągnięto 27 października. UE jak najszybciej po przyjęciu tych wniosków odpowiednio zaktualizuje swój ustalony na poziomie krajowym wkład. 

Finansowanie działań związanych z klimatem jest kluczowe dla wspierania narażonych społeczności, aby chronić je przed skutkami zmiany klimatu, oraz dla wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Kraje rozwinięte zobowiązały się do uruchomienia w latach 2020–2025 łącznej kwoty 100 mld dolarów rocznie międzynarodowego finansowania działań związanych z klimatem, aby pomóc najbardziej narażonym państwom i małym państwom wyspiarskim, w szczególności w ich staraniach na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. UE jest głównym darczyńcą, a jej wkład stale rośnie i sięga około jednej czwartej celu. Inne kraje będące darczyńcami muszą teraz zwiększyć wysiłki i zaradzić obecnemu niedoborowi.