Nowy system ratunkowy eCall
Komisja chce, aby od 2015 r. system ratunkowy eCall był instalowany we wszystkich nowych modelach samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. W razie wystąpienia poważnego wypadku system eCall automatycznie wybiera jednolity europejski numer alarmowy 112 oraz przekazuje służbom ratunkowym informację o lokalizacji pojazdu. W zaleceniu Komisji, przyjętym w dniu 8 września, wzywa się państwa członkowskie do dopilnowania, aby operatorzy telefonii komórkowej dokonali modernizacji swojej infrastruktury w celu umożliwienia sprawnego przekazywania połączeń eCall do służb ratunkowych.
Gdy do wypadków drogowych wzywane są służby ratunkowe, dla ratowania życia oraz ograniczania skutków obrażeń cenna jest każda minuta. Jednakże osoby poszkodowane w wypadku nie zawsze wykazują się odruchem natychmiastowego powiadomienia służb ratunkowych, bądź też nie są w stanie fizycznie tego uczynić. Urządzenia eCall pozwalają rozwiązać ten problem dzięki niezwłocznemu alarmowaniu służb ratunkowych nawet w przypadku, gdy pasażer stracił przytomność lub z innego powodu nie może wykonać telefonu. Rozwiązanie to pozwala skrócić czas pojawiania się ekip ratunkowych o ok. 40 proc. w przypadku miast oraz o 50 proc. na obszarach wiejskich. Powszechne wdrożenie systemu eCall pozwoli każdego roku uratować życie kilkuset osób w Europie oraz ograniczyć skutki obrażeń i urazów psychicznych w dziesiątkach tysięcy przypadków.
Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej, stwierdziła: „Bardzo się cieszę z podjęcia pierwszych działań na rzecz wprowadzenia z korzyścią dla milionów obywateli systemu eCall, który umożliwia skrócenie czasu potrzebnego służbom ratunkowym na przybycie na miejsce wypadku drogowego. System eCall pozwoli uratować życie setek osób oraz ograniczyć ból i cierpienie ofiar wypadków drogowych”.
Celem Komisji jest uruchomienie w pełni operacyjnego serwisu eCall w całej Unii Europejskiej (jak również na terytorium Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii) do roku 2015.
W zaleceniu wzywa się wszystkie państwa członkowskie do dopilnowania, aby operatorzy telefonii komórkowej traktowali połączenia wykonywane z urządzeń eCall tak jak inne połączenia z numerem 112, tzn. przyznawali im pierwszeństwo oraz nie naliczali za nie opłat. W zaleceniu wskazuje się również, iż państwa członkowskie powinny dopilnować, aby operatorzy telefonii komórkowej wdrożyli systemy identyfikujące połączenia eCall w celu kierowania ich do centrum powiadamiania ratunkowego przystosowanego do ich obsługi.
Po wydaniu zalecenia przewiduje się w dalszej kolejności przyjęcie przez Komisję specyfikacji dotyczących modernizacji centrów powiadamiania ratunkowego (na podstawie dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych – 2010/40/WE) oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia wprowadzającego obowiązek wyposażania, począwszy od 2015 r., wszystkich nowych modeli samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych w urządzenia eCall spełniające wymogi specyfikacji technicznych.
Kontekst
System eCall uruchamia się w sposób automatyczny, niezwłocznie po zarejestrowaniu poważnego zderzenia przez czujniki zamontowane w pojeździe. Po jego włączeniu system wybiera europejski numer alarmowy 112, nawiązuje połączenie telefoniczne z odpowiednim centrum powiadamiania ratunkowego oraz przekazuje służbom ratunkowym informacje dotyczące wypadku, w tym momentu zdarzenia, dokładnej lokalizacji rozbitego pojazdu, a także kierunku podróży (co ma szczególne znaczenie na autostradach oraz w tunelach). Połączenie eCall może być również aktywowane ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku w samochodzie, na przykład przez świadka poważnego wypadku.
Koszt instalacji systemu eCall w nowym aucie szacuje się na mniej niż 100 euro. Aby wyeliminować wątpliwości związane z ochroną prywatności, system eCall nie pozwala na śledzenie pojazdów, ponieważ jest „uśpiony” i nie wysyła sygnałów, dopóki nie zostanie aktywowany w razie wypadku.
Obecnie jedynie 0,7 proc. wszystkich pojazdów osobowych w UE jest wyposażonych w automatyczne systemy powiadamiania służb ratunkowych, przy czym odsetek ten praktycznie nie wzrasta. Wspomniane systemy są chronione patentem i nie zapewniają interoperacyjności ani funkcjonowania w skali całej UE.
Komisja postanowiła podjąć działania ustawodawcze na rzecz wprowadzenia rozwiązań eCall, ponieważ efekty dobrowolnego wdrażania systemów powiadamiania okazały się niewystarczające. Komisja wzywała wcześniej do dobrowolnego wprowadzenia technologii eCall w całej Europie do 2009 r. (IP/09/1245), lecz proces ten następował bardzo powoli.
Prezentacja wiceprzewodniczącej Neelie Kroes dla komisji Parlamentu Europejskiego ds. transportu na temat systemu eCall: zob. SPEECH/11/557
Zalecenie Komisji: http://www.ec.europa.eu/ecall
Więcej informacji na temat eCall: http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm
Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych oraz planu działań na rzecz ITS: http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
Strona internetowa agendy cyfrowej: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
Strona internetowa Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu