Nowy podatek już za chwilę

Komisja przyjęła wniosek przedstawiający szczegóły dotyczące podatku od transakcji finansowych. Na prośbę jedenastu państw członkowskich (Francja, Niemcy, Belgia, Austria, Słowenia, Portugalia, Grecja, Słowacja, Włochy, Hiszpania, Estonia), które zdecydowały się zastosować taki podatek, zakres i cele zaproponowanej dyrektywy są zbieżne z pierwotnym wnioskiem w tej sprawie przedstawionym przez Komisję we wrześniu 2011 r.

We wniosku podtrzymano założenie, zgodnie z którym podatek będzie pobierany od wszystkich transakcji, w przypadku których ustalono, że są one powiązane ze strefą objętą podatkiem od transakcji finansowych. Zachowano także te same stawki podatkowe: 0,1 proc. od obrotu akcjami i obligacjami oraz 0,01 proc. od transakcji na instrumentach pochodnych.

Szacuje się, że w przypadku wprowadzenia podatku przez 11 państw członkowskich dochody z tego tytułu mogą wynieść 30-35 mld EUR rocznie.

Wniosek w sprawie podatku od transakcji finansowych wprowadza pewne ograniczone zmiany względem pierwotnego wniosku w związku z tym, iż podatek od transakcji finansowych będzie obowiązywał na mniejszym obszarze geograficznym niż pierwotnie zakładano.

Wspomniane zmiany mają przede wszystkim na celu zapewnienie jasności prawa oraz zwiększenie skuteczności przepisów zwalczających przypadki unikania zobowiązań podatkowych oraz nadużyć.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, stwierdził: Wraz z przyjęciem dziś wniosku spełnione zostały wszystkie warunki, by urzeczywistnić projekt wspólnego podatku od transakcji finansowych w UE. Nie ulega wątpliwości, że zaproponowany podatek jest sprawiedliwy i solidny pod względem technicznym i w efekcie wzmocni nasz jednolity rynek i poskromi nieodpowiedzialny obrót instrumentami finansowymi. Jedenaście państw członkowskich zaapelowało o przyjęcie tego wniosku, by móc wdrożyć podatek od transakcji finansowych w ramach wzmocnionej współpracy. Zwracam się teraz do tych państw, by ambitnie kontynuowały swoje zamierzenia – by podejmowały decyzje związane z pierwszym na świecie regionalnym podatkiem od transakcji finansowych i by spełniły oczekiwania w tym zakresie.

źródło i więcej informacji:
Link