Nowy europejski Bauhaus dla Ukrainy

Rusza program nowego europejskiego Bauhausu dotyczący rozwijania zdolności na rzecz odbudowy Ukrainy we współpracy z organizacjami ukraińskimi.

Program został opracowany w wyniku spotkania kolegium komisarzy z rządem Ukrainy w Kijowie (2 lutego), szczytu UE-Ukraina (3 lutego), a także wizyty komisarza Virginijusa Sinkevičiusa w Kijowie (16-17 lutego), która dotyczyła współpracy z Ukrainą i pomocy w jej wysiłkach na rzecz trwałej odbudowy, a także inicjatywy Phoenix.

Program zostanie przedstawiony podczas wydarzenia wysokiego szczebla z udziałem komisarza Virginijusa Sinkevičiusa. Inicjatywa na rzecz budowania zdolności ma być źródłem inspiracji i praktycznej pomocy dla gmin zaangażowanych w odbudowę Ukrainy. Organizacją programu zajmują się ukraińscy partnerzy – Ro3kvit i ReThink, a także Porozumienie Burmistrzów Wschodu i Rada Architektów Europy. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i komisarze Marija Gabriel i Elisa Ferreira wezmą udział w wydarzeniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: – Odbudujemy Ukrainę. Jest to nasz obowiązek i wywiążemy się z niego. Odbudowa, którą kieruje Ukraina, powinna przebiegać w duchu nowego europejskiego Bauhausu. Urbaniści, architekci i inżynierowie utożsamiają się z tą koncepcją, która jest dla nich źródłem inspiracji. Chcemy, aby zniszczenia wojenne stały się szansą na zapewnienie Ukrainie pięknej i zdrowej przyszłości.

Zaspokojenie kluczowych potrzeb ukraińskich gmin

W kwietniu rozpocznie się seria seminariów internetowych, w trakcie których omawiane będą potrzeby ukraińskich gmin (ukr.: hromada). Podczas pierwszego webinaru określone zostaną polityczne ramy budowania zdolności i przedstawione zostaną trzy pozostałe moduły, dotyczące różnych aspektów odbudowy:

  • Moduł 1 dotyczy możliwych modeli współpracy między różnymi podmiotami w zakresie odbudowy gmin oraz sposobów zapewnienia inkluzywności tego procesu. W szczególności przeanalizowane zostaną najlepsze praktyki w zakresie oceny i dystrybucji zasobów, narzędzi partycypacyjnych i możliwości finansowania.
  • Moduł 2 dotyczy możliwości zagwarantowania, aby odbudowa Ukrainy miała zrównoważony charakter i sprzyjała włączeniu społecznemu. Omówione zostaną sposoby uwzględnienia w powojennej strategii rozwoju zasad obiegu zamkniętego, rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci dystrybucyjnych, energii autonomicznej lub chemicznego/fizycznego odzysku materiałów.
  • W ramach modułu 3 przeanalizowany zostanie problem niedostępności mieszkań i ogólny stan oferty mieszkaniowej w Ukrainie. Omówione zostaną różne modele mieszkalnictwa i możliwe role gmin w zarządzaniu kwestiami mieszkaniowymi, a także związek między mieszkalnictwem a innymi dziedzinami, takimi jak zabezpieczenie społeczne lub planowanie przestrzenne.

Po zakończeniu trzech powyższych modułów Komisja oraz partnerzy z Ukrainy przeanalizują potrzeby i opracują dalsze działania wspierające odbudowę, przy wsparciu całej wspólnoty nowego europejskiego Bauhausu.

Naszym wspólnym celem jest „lepsza odbudowa”. Odbudowa musi być ekologiczna i energooszczędna. Musi też uwzględniać gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną. Zaczynamy od trzech pierwszych modułów, ale mamy nadzieję, że nastąpią kolejne kroki i że uda nam się zwiększyć współpracę również między ukraińskimi a unijnymi architektami, aby zmiany zaczęły być dostrzegalne w terenie.

Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa – 16/03/2023

Nowy europejski Bauhaus jest narzędziem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Chcemy poprawić jakość życia w miastach i na obszarach wiejskich w Europie i poza nią. Nowy europejski Bauhaus może służyć jako drogowskaz w kontekście odbudowy Ukrainy. Jednym z głównych założeń nowego europejskiego Bauhausu jest stawianie ludzi na pierwszym miejscu. Ukraińcy wykazali się niezwykłą odpornością i jednością. Odbudowa kraju oznacza również odbudowę społeczności lokalnych. Aby zachować tę niezwykłą spójność społeczną, należy działać w sposób inkluzywny.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform – 16/03/2023

Nowy europejski Bauhaus jest duszą naszego programu klimatycznego – Europejskiego Zielonego Ładu. Promuje on zrównoważoną, inkluzywną i piękną przyszłość w UE i poza jej granicami. W Ukrainie będziemy tworzyć miejsca, które przyczynią się do ochrony naszej planety oraz zapewnią oszczędność energii i lepsze samopoczucie mieszkańców.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży – 16/03/2023

Kontekst

Nowy europejski BauhausEN••• to projekt w dziedzinie środowiska, gospodarki i kultury zainicjowany przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2020 r. Nowy europejski Bauhaus kładzie nacisk na budowanie wspólnoty i oddolne podejście do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu poprzez promowanie pięknych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc, produktów i usług.

Zaledwie dwa lata po jego uruchomieniu nowy europejski Bauhaus przerodził się w ruch skupiający aktywną i rosnącą społeczność ponad 1000 członków z wielu różnych sektorów (np. edukacji, budownictwa, mody) działających we wszystkich państwach członkowskich UE i poza jej granicami.

Od początku rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie społeczność nowego europejskiego Bauhausu wykazuje gotowość do wspierania Ukraińców. Jej strategia polega na łączeniu w jak największym stopniu działań nadzwyczajnych z potrzebami kraju w dłuższej perspektywie.

Wszystkie działania nowego europejskiego Bauhausu w Ukrainie są ściśle koordynowane z grupą zadaniową ds. Ukrainy, Dyrekcją Generalną ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (NEAR), delegaturą UE w Ukrainie oraz Porozumieniem Burmistrzów Wschodu. Nowy europejski Bauhaus współpracuje również bardzo ściśle z kilkoma ukraińskimi partnerami, takimi jak organizacje pozarządowe Ro3kvit, ReThink, oraz z Radą Architektów Europy.