Nowe oblicze EURES

Dzięki przedstawionemu przez Komisję Europejską wnioskowi ogólnoeuropejska sieć dla osób szukających pracy EURES może zostać wzmocniona, aby zawierać więcej ofert pracy, zwiększyć skuteczność pośrednictwa pracy i pomóc pracodawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, w szybkim i sprawnym znalezieniu kandydatów na wolne miejsca pracy.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski wniosek pomoże obywatelom dokonać w pełni świadomego wyboru, jeśli chodzi o wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy. – Wniosek Komisji jest ambitnym krokiem na drodze praktycznej walki z bezrobociem. Jego celem jest przywrócenie równowagi na rynkach pracy poprzez maksymalne zwiększenie wymiany oferowanych miejsc pracy w całej UE oraz zapewnienie lepszego dopasowania ofert i osób poszukujących pracy. Zmieniony portal EURES ma ułatwiać mobilność siły roboczej i przyczynić się do prawdziwego zintegrowania rynku pracy UE – podkreślił komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

Proponowane nowe przepisy sprawią, że portal EURES będzie skuteczniejszy, rekrutacja – przejrzystsza, a współpraca między państwami członkowskimi zacieśni się, zwłaszcza dzięki temu, że EURES:

-będzie oferować na swojej stronie internetowej więcej miejsc pracy w UE, w tym ofert z prywatnych służb zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy z całej Europy będą miały natychmiastowy dostęp do tych samych wolnych miejsc pracy, a zarejestrowani pracodawcy będą mogli wybierać z szerokiej puli CV,
-będzie automatycznie dopasowywał CV do wolnych miejsc pracy,
-będzie podawać podstawowe informacje o unijnym rynku pracy i o EURES wszystkim osobom poszukującym pracy lub pracodawcom w całej Unii,
-będzie oferował kandydatom i pracodawcom usługi wspierające mobilność w celu ułatwienia rekrutacji i integracji pracowników w nowym miejscu pracy za granicą,
-poprawi koordynację i wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat krajowych niedoborów i nadwyżek pracowników, czyniąc mobilność integralną częścią ich polityki zatrudnienia.

Zmiany te przyniosą korzyści poszukującym pracy i firmom różnej wielkości, a zwłaszcza MŚP, które obecnie mogą nie być w stanie pozwolić sobie na rekrutację za granicą bez nieodpłatnych usług EURES.

Kontekst

Proponowane rozporządzenie w sprawie EURES jest – wraz z wnioskiem Komisji z kwietnia 2013 r. dotyczącym poprawy stosowania prawa pracowników do swobodnego przemieszczania się , który ma być w najbliższym czasie przyjęty przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski, oraz komunikatem z listopada ubiegłego roku na temat swobodnego przepływu osób – jednym z szeregu środków, których celem jest ułatwienie swobodnego przemieszczania się pracowników.

Aktualnie w innym państwie członkowskim pracuje około 7,5 mln Europejczyków, czyli zaledwie 3,1 proc. całej siły roboczej. W UE co roku średnio około 700 tys. osób przenosi się, aby pracować za granicą, co stanowi odsetek (0,29 proc.) znacznie niższy niż w przypadku Australii (1,5 proc. między 8 stanami) czy USA (2,4 proc. między 50 stanami).

Jak pokazuje Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy, mimo rekordowego bezrobocia w Europie w pierwszym kwartale 2013 r. nieobsadzonych pozostało 2 miliony wolnych miejsc pracy. Istnienie wolnych miejsc pracy jest normalną cechą dynamiki rynków pracy, jednak znaczna część tych wolnych miejsc pracy może wynikać z niedoboru pracowników, którego nie można zaspokoić w sposób lokalny.

Jednak w ostatnich latach mobilność znacznie wzrosła. Od 2005 r. liczba osób z UE pracujących w innym państwie członkowskim wzrosła do 4,7 miliona. Wzrosła także gotowość do przeniesienia się: liczba poszukujących pracy zarejestrowanych w portalu EURES podskoczyła z 175 tys. w 2007 r. do 1,1 mln w 2013 r.

Sieć EURES, utworzona w 1993 r., jest siecią współpracy pomiędzy Komisją Europejską a publicznymi służbami zatrudnienia w państwach członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinie i innymi organizacjami partnerskimi. Posiada ona 850 doradców EURES, którzy pomagają osobom poszukującym pracy i pracodawcom w całej Europie.

Sieć działa również za pośrednictwem portalu EURES. Portal jest jedyny w swoim rodzaju w UE, gdyż jest serwisem bezpłatnym i zawiera informacje na temat warunków życia i pracy we wszystkich krajach uczestniczących w 25 językach. Portal umożliwia dostęp do ponad 1,4 mln ofert pracy i 1,1 mln CV w dowolnym czasie w danym miesiącu.

Szacuje się, że za pośrednictwem sieci EURES rocznie obsadzanych jest 150 tys. stanowisk (50 tys. za pośrednictwem jej doradców i 100 tys. za pośrednictwem portalu).

źródło i więcej informacji: Link