Nowe centrum we Florencji
Praca centrum rozpocznie się w grudniu 2011 r., a kierować nim będzie prof. Pier Luigi Parcu. Badania skoncentrują się na tworzeniu nowych koncepcji umożliwiających rozwój różnorodnych i wolnych mediów oraz na podniesieniu jakości debaty nad pluralizmem mediów w Europie.

Ogłaszając utworzenie centrum Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej stwierdziła: Wolność wypowiedzi jest częściowo zależna od zróżnicowanych i wolnych mediów. Nowe centrum ma do odegrania ważną rolę w zakresie opracowania i testowania koncepcji związanych z pluralizmem i wolnością mediów, które mogą wzbogacić debatę publiczną i politykę.Centrum zajmie się czterema konkretnymi działaniami. Są to: badania teoretyczne i stosowane (serie dokumentów roboczych, badania polityczne, monitorowanie pluralizmu mediów), debaty, działalność edukacyjna i szkoleniowa (seminaria, letnia akademia) oraz upowszechnianie wyników.

Centrum powstaje przy Europejskim Instytucie Uniwersyteckim ze względu na długie doświadczenie instytutu w dziedzinie zarządzania europejskiego.

Inicjatywa stanowi kolejny krok Komisji na drodze do większej ochrony zasad pluralizmu i wolności mediów w Europie. Jednym z jej zadań jest sprawdzenie, czy niezbędne jest podjęcie dalszych działań na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym. Komisja powołała niedawno grupę wysokiego szczebla w tej dziedzinie, której przewodniczy dr Vaira Vike-Freiberga (zob. (IP/11/1173). Komisja jest też w trakcie organizacji grupy ds. przyszłości mediów, w skład której wejdzie wiele zainteresowanych stron, i która zacznie działać w najbliższej przyszłości.

Kontekst
Prawo do wolności wypowiedzi i informacji zostało ustanowione w art. 11 Karty Praw Podstawowych UE, który stanowi, że należy szanować wolność i pluralizm mediów. Jest to fundament każdego wolnego i demokratycznego społeczeństwa, jak również unijnych wartości dotyczących demokracji i społeczeństwa. Jednakże na skuteczne korzystanie z tych praw mogą niekorzystnie wpływać rządy lub osoby prywatne – w związku z czym kwestia ta pozostaje źródłem niepokoju.

Należy również zauważyć, że rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwił znaczne ograniczenie kosztów dystrybucji i zmniejszenie barier wejścia na rynek dla nowych podmiotów na rynku mediów, jednakże wiążą się z nim obawy decydentów dotyczące różnorodności mediów, wynikające m.in. z konieczności zmiany dotychczasowego modelu biznesowego prasy drukowanej.

Komisja Europejska i Parlament Europejski są żywo zainteresowane zachowaniem wolności i pluralizmu mediów. W 2011 r. Komisja podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie zgodności prawa krajowego z unijnym. W szczególności w styczniu 2011 r. wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes zajęła się ważnymi kwestiami związanymi z węgierskim prawem medialnym oraz jego kompatybilnością z prawem UE, a w szczególności z dyrektywą o medialnych usługach audiowizualnych. Rząd Węgier zobowiązał się do zmiany węgierskiego prawa medialnego w czterech kwestiach: (i) obowiązek wyważonego relacjonowania, (ii) zasada państwa pochodzenia, (iii) obowiązki w zakresie rejestracji oraz (iv) treści obraźliwe. Ustalone zmiany zostały przyjęte przez rząd Węgier w dniu 7 marca 2011 r.

Centrum jest finansowane z funduszy przeznaczonych początkowo na zaproponowany przez europosła Paula Rübiga program „Erasmus dla dziennikarzy”.

Centrum jest finansowane z funduszy przeznaczonych początkowo na zaproponowany przez europosła Paula Rübiga program „Erasmus dla dziennikarzy”.

Przydatne linki
Centrum Badań Zaawansowanych im. Roberta Schumana
Europejski Instytut Uniwersyteckie
Badanie wykonalności programu „Erasmus dla dziennikarzy”
Zespół zadaniowy ds. mediów Komisji Europejskiej