Nowa strategia leśna UE
W odpowiedzi na nowe wyzwania, przed jakimi stoją lasy i sektor leśnictwa, Komisja Europejska opublikowała dziś nową strategię leśną. Jak stwierdzono w strategii, pokrywające 40 % powierzchni UE lasy są kluczowym czynnikiem poprawy jakości życia i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a jednocześnie zapewniają ochronę ekosystemów i korzyści ekologiczne dla wszystkich.

Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloșpowiedział dziś: Lasy to ekosystemy o podstawowym znaczeniu, jak również źródło bogactwa i miejsc pracy na obszarach wiejskich, jeżeli zarządza się nimi we właściwy sposób. Zrównoważona gospodarka leśna, zapewniająca ochronę lasów, jest jednym z głównych filarów rozwoju obszarów wiejskich i stanowi jedno z podstawowych założeń nowej strategii leśnej.

W następstwie nowego podejścia strategia „wychodzi z lasu” — uwzględniając kwestie związane z „łańcuchem wartości” (tj. sposobem, w jaki zasoby leśne są wykorzystywane do wytwarzania towarów i usług) zdecydowanie wpływa na gospodarkę leśną. W strategii podkreślono, że lasy odgrywają ważną rolę nie tylko w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ale również dla środowiska, różnorodności biologicznej, przemysłu związanego z leśnictwem, bioenergii i w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. W strategii położono nacisk na konieczność przyjęcia całościowego podejścia. Podkreślono również, że należy brać pod uwagę skutki dla lasów, jakie niosą ze sobą inne polityki i wydarzenia mające miejsce poza granicami lasów. W strategii zwraca się też uwagę, że w ramach krajowej polityki dotyczącej gospodarki leśnej należy w pełni uwzględniać powiązane polityki UE. Strategia wzywa również do utworzenia systemu informacji o lasach oraz gromadzenia w całej Europie zharmonizowanych informacji o nich.

Obecna strategia leśna UE została przyjęta w 1998 r. W oparciu o współpracę między UE i państwami członkowskimi (zasada pomocniczości i wspólnej odpowiedzialności) ustanowiono ramy dla działań związanych z gospodarką leśną podejmowanych w celu wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej. W chwili obecnej jednak pojawiła się konieczność utworzenia nowych ram, aby sprostać rosnącym wymaganiom, przed jakimi stają lasy, oraz poważnym społecznym i politycznym zmianom, jakie zaszły w gospodarce leśnej w ciągu ostatnich 15 lat. Nowa strategia, przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie została opracowana przez Komisję w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w ciągu ostatnich dwóch lat. Strategia łączy różne aspekty powiązanych obszarów polityki, między innymi kwestie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości, środowiska, bioenergii, zmiany klimatu, badań naukowych i rozwoju. Komisja opublikowała dzisiaj również plan działania w którym przedstawiono szczegółowo działania naprawcze, które należałoby podjąć, aby wesprzeć sektor przemysłu związanego z leśnictwem borykający się obecnie z poważnymi trudnościami.

źródło i inne informacje: Link