Nowa jakość edukacji

Wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej wynosi około 23 proc., przy ponad 2 mln nieobsadzonych miejsc pracy. Europa potrzebuje radykalnej zmiany podejścia do sposobu, w jaki systemy kształcenia i szkolenia są w stanie zapewnić umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Zadanie to jest utrudnione w kontekście szeroko zakrojonych środków oszczędnościowych i cięć budżetów przeznaczonych na edukację. Komisja Europejska rozpoczyna nową strategię pod hasłem „Nowe podejście do edukacji”, zachęcającą państwa członkowskie do podjęcia natychmiastowych działań gwarantujących młodym ludziom rozwój umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Ma ona również ułatwić państwom członkowskich osiągnięcie celów w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: – Nowe podejście do edukacji nie sprowadza się jedynie do finansów. Prawdą jest, że musimy więcej inwestować w kształcenie i szkolenie. Systemy edukacji wymagają jednak również modernizacji i muszą być bardziej elastyczne, aby mogły zaspakajać prawdziwe potrzeby dzisiejszego społeczeństwa. Europa będzie mogła osiągnąć trwały wzrost jedynie dzięki wysoce wykwalifikowanym i wszechstronnym ludziom, którzy przyczynią się do rozwoju innowacji i przedsiębiorczości. Skuteczne i odpowiednio ukierunkowane inwestycje są niezbędne, ale naszych celów nie uda się osiągnąć poprzez obniżanie budżetów przeznaczonych na edukację.

Nowe podejście do edukacji wymaga gruntownych zmian w edukacji i większego ukierunkowania na efekty uczenia się − wiedzę, umiejętności i kompetencje, które nabywają studenci. Zwykłe spędzanie czasu na uczeniu się już nie wystarcza. Ponadto, podstawowe umiejętności czytania i pisania oraz liczenia wymagają znaczącej poprawy. Należy również rozwinąć i wzmocnić umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywność.

W celu zagwarantowania lepszego dostosowania systemów kształcenia do potrzeb studentów oraz rynku pracy, należy dostosować i unowocześnić metody oceny. Należy też zwiększyć wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) we wszystkich kontekstach nauczania. Nauczyciele muszą uaktualniać swoje umiejętności poprzez regularne szkolenia. Strategia wzywa również państwa członkowskie do wzmocnienia powiązań pomiędzy systemami edukacji i pracodawcami, zaangażowania przedsiębiorców w proces nauczania oraz zapewnienia młodym ludziom możliwości zdobywania wiedzy praktycznej i zapoznania się w ten sposób z warunkami pracy. Zachęca się również ministrów ds. edukacji do ściślejszej współpracy w zakresie uczenia się poprzez praktykę na poziomie krajowym i europejskim.