Niższy VAT na ebooki

Podczas spotkania ministrów finansów UE w Luksemburgu osiągnięto porozumienia w sprawie szeregu kwestii w tej dziedzinie. Powinny one pomóc w bieżącym funkcjonowaniu unijnego systemu podatku VAT, który pilnie potrzebuje szerzej zakrojonej reformy.

– Nowe dane opublikowane przez Komisję zaledwie kilka tygodni temu pokazują, że każdego roku państwa członkowskie nadal tracą 150 mld euro dochodów z tytułu podatku VAT. Dzisiejsze porozumienia są kolejnym krokiem w kierunku rozwiązania tego problemu i w kierunku lepszych przepisów dotyczących podatku VAT. Nadszedł czas, aby wykorzystać sprzyjające okoliczności i uzgodnić rozwiązania podstawowych problemów aktualnego systemu – powiedział Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

Uzgodnione środki obejmują:

  • nowe przepisy mające na celu poprawę bieżącego funkcjonowania obecnego systemu VAT do czasu wdrożenia ogólnej strategii reformy VAT. Te przejściowe rozwiązania powinny obniżyć koszty przestrzegania przepisów i zwiększyć pewność prawa dla przedsiębiorstw. Po opublikowaniu przez Parlament Europejski sprawozdania na ten temat nowe przepisy powinny być stosowane przed 2020 r.;
  • nowy środek umożliwiający państwom członkowskim dostosowanie stawek VAT w odniesieniu do publikacji elektronicznych, opodatkowanych obecnie stawką podstawową w większości państw członkowskich, do korzystniejszego systemu obowiązującego obecnie w odniesieniu do tradycyjnych publikacji drukowanych. Ta decyzja jest ostatnim krokiem w celu zapewnienia, by nierówne traktowanie tych dwóch produktów – papieru i treści cyfrowych – stało się już przeszłością. Porozumienie dobrze wróży nadchodzącym rozmowom na temat ostatniego wniosku Komisji mającego na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności przy ustalaniu stawek VAT według własnego uznania;
  • formalne przyjęcie nowych przepisów w celu wymiany większej ilości informacji i zwiększenia współpracy w zakresie oszustw związanych z podatkiem VAT między krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania. Informacje i dane wywiadowcze dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w najbardziej poważne przypadki oszustw związanych z VAT będą systematycznie udostępniane organom ścigania UE. Lepsza koordynacja dochodzeniowa między samymi państwami członkowskimi oraz organami UE zapewni szybsze i skuteczniejsze wykrywanie i zwalczenie tej szybko rozwijającej się działalności przestępczej.

Oprócz tego ministrowie oficjalnie przyjęli wzmocnione przepisy dotyczące walki z nielegalnymi przepływami pieniężnymi w UE i z UE, co stanowi kluczowy środek w walce z finansowaniem terroryzmu. W wyniku formalnego przyjęcia nowych przepisów zaostrzone zostaną kontrole środków pieniężnych osób wjeżdżających do UE lub opuszczających jej terytorium z gotówką o wartości 10 000 euro lub większej. Właściwe organy będą też mogły podjąć działania w przypadku kwot niższych niż próg deklaracji wynoszący 10 000 euro, jeżeli istnieją podejrzenia dotyczące działalności przestępczej, a kontrola celna zostanie rozszerzona na środki pieniężne wysyłane w formie paczek pocztowych lub przesyłek towarowych, kart przedpłaconych i cennych towarów, takich jak złoto. Po ratyfikowaniu uzgodnionych przepisów przez Parlament Europejski zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później.

Kontekst

Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) odgrywa na europejskim jednolitym rynku ważną rolę. VAT jest ważnym i stale rosnącym źródłem dochodów w UE – w 2015 r. kwota pobrana z tytułu tego podatku wyniosła ponad bilion euro, co odpowiada 7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku VAT. Z najnowszych badań wynika, że w związku z problemami związanymi z poborem podatku VAT i oszustwami związanymi z VAT co roku państwa członkowskie tracą około 150 mld euro dochodów.

Uzgodnione środki wynikają z planu działania dotyczącego VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT”, przedstawionego w kwietniu 2016 r., a także z propozycji Komisji dotyczących głębokiej reformy unijnego systemu podatku VAT, przedstawionej w październiku 2017 r.

Państwa członkowskie powinny teraz podjąć kolejne kroki i jak najszybciej uzgodnić szeroko zakrojoną reformę mającą na celu ograniczenie oszustw związanych z VAT w UE; odpowiedni wniosek w tej sprawie Komisja złożyła w zeszłym roku. Reforma ta poprawiłaby i zmodernizowała system, z korzyścią zarówno dla rządów, jak i przedsiębiorstw, dzięki czemu system stałby się solidniejszy i prostszy w obsłudze dla przedsiębiorstw.

Jednocześnie Komisja zaproponowała w tym roku nowe reformy, które umożliwią państwom członkowskim ustalenie stawek VAT według własnego uznania.