“Niebieski” wzrost
Aby wyjść z kryzysu, Europa potrzebuje udziału wszystkich sektorów gospodarki. W komunikacie w sprawie „niebieskiego” wzrostu Komisja Europejska przedstawia obiecujące oznaki wzrostu gospodarczego i perspektywy zatrudnienia w sektorach morskich, mogące przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w Europie.

Te sektory gospodarki dają zatrudnienie ok. 5,4 mln osób i przyczyniają się do wytworzenia wartości dodanej brutto wynoszącej ogółem ok. 500 mld euro. Do 2020 r. wartości te powinny wzrosnąć odpowiednio do poziomu 7 mln i prawie 600 mld euro. Komisja ustaliła, że aby wykorzystać ten potencjał, należy usunąć przeszkody utrudniające wzrost i wprowadzić w życie inteligentne rozwiązania, które przyśpieszą rozwój nowych sektorów. Poprzez promowanie badań morskich i innowacji, wspieranie innowacyjnych MŚP, zapewnianie potrzebnych kwalifikacji oraz wspieranie innowacyjnych produktów i technologii, Europa może uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu swojej niebieskiej gospodarki, zachowując jednocześnie różnorodność biologiczną i chroniąc środowisko. Tradycyjne sektory, takie jak transport morski oraz turystyka morska i nadmorska zyskają na konkurencyjności. Rozwijające się i wschodzące sektory, takie jak energia odnawialna mórz i oceanów oraz niebieska biotechnologia, mogą mieć kluczowe znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, przyjaznych środowisku źródeł energii oraz wytwarzania większej liczby produktów i usług.

Komunikat stanowi pierwszy krok procesu, który na stałe wprowadzi niebieską gospodarkę do planów państw członkowskich, regionów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Opisano w nim, jak państwa członkowskie i strategie polityczne UE wspierały niebieską gospodarkę do tej pory. Następnie określono pięć konkretnych dziedzin odznaczających się szczególnym potencjałem w zakresie wzrostu, w których ukierunkowane działania mogą stanowić dodatkowy bodziec: i) turystyka morska, nadmorska i rejsowa, ii) niebieska energia, iii) morskie zasoby mineralne, iv) akwakultura i v) niebieska biotechnologia.

Komisja uruchomi wkrótce szereg inicjatyw w celu zbadania i rozwinięcia potencjału wzrostu w tych obszarach, między innymi opublikuje komunikaty dotyczące turystyki nadmorskiej i morskiej, energii mórz i oceanów, niebieskiej biotechnologii i morskiego górnictwa surowców mineralnych, jak również strategiczne wytyczne w dziedzinie akwakultury. Wszystkie inicjatywy będą podejmowane w porozumieniu z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki stwierdziła: Wszystkie sektory gospodarki europejskiej są niezbędne, abyśmy mogli przejść przez ten trudny okres. Niebieska gospodarka stwarza możliwości zrównoważonego wzrostu gospodarczego zarówno w już istniejących, jak i w nowych sektorach morskich. Innowacyjność, przedsiębiorczość i dynamiczny rozwój to cechy wyróżniające te sektory gospodarki europejskiej. „Niebieski” wzrost to strategia mająca sprawić, że wszyscy – począwszy od instytucji europejskich i państw członkowskich po regiony i MŚP – podejmą działania mające na celu sprostanie obecnym wyzwaniom, aby zapewnić najbardziej wydajne i zrównoważone wykorzystanie zasobów mórz i wybrzeży.