NIE dla korupcji w sporcie
Na posiedzeniu Forum Sportu UE organizowanym przez Komisję Europejską w dniach 19-20 września w Nikozji (Cypr), przedstawiciele europejskiego ruchu sportowego i ministrowie sportu zobowiążą się do nasilenia działań na rzecz walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych. Oczekuje się, że przyjmą oni „Deklarację w sprawie walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych”. Na forum tym, które zbiega się w czasie z nieformalnym spotkaniem ministrów sportu państw UE, omawiane będą również takie kwestie, jak wkład sportu do gospodarki UE, przyszłe finansowanie unijne sportu masowego, a także promowanie aktywności fizycznej i aktywnego starzenia się.

– Sport jest ważnym elementem życia milionów ludzi w Europie. Jestem zadeklarowaną zwolenniczką promocji sportu i aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych. Aktywny tryb życia ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzisiejszy sport stoi niestety również w obliczu wielu wyzwań. Finansowanie na szczeblu Unii Europejskiej może przyczynić się do rozwiązania problemów mających wymiar transgraniczny, takich jak ustawianie wyników zawodów sportowych, przemoc związana ze sportem, nietolerancja i nierówność płci – stwierdziła Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. sportu.

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie do nowego unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu „Erasmus dla Wszystkich” rozdziału dotyczącego sportu. Na lata 2014–­2020 na sport przewidziano w nim środki w wysokości średnio 34 mln euro rocznie. Wsparcie będzie przyznawane na projekty transnarodowe mające na celu zwiększenie wymiany wiedzy specjalistycznej i dobrych praktyk, znaczące niekomercyjne europejskie imprezy sportowe oraz działania na rzecz wzmocnienia podstaw naukowych, na których opiera się polityka w dziedzinie sportu. Głównymi beneficjentami będą organy publiczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane w upowszechnianie sportu.

Na Forum Sportu zaprezentowane zostaną również przykłady projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki finansowaniu z UE, które wspierały i propagowały takie cele, jak wspieranie walki z dopingiem, dostęp do sportu dla osób niepełnosprawnych, równość płci, aktywność fizyczna, wolontariat w sporcie, walka z przemocą i nietolerancją w sporcie, integracja społeczną imigrantów oraz dobre zarządzanie w sporcie. Od 2009 r. na wspieranie takich projektów w tych i innych dziedzinach Komisja udostępniła środki w wysokości ponad 12 mln euro.