Nabór wniosków do RPWP

Rozpoczęto nabór wniosków do Podziałania 2.2.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

W terminie od 23 marca do 6 maja 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania: 2.2.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Podziałania: 2.2.1.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
Od 23 marca do 6 maja 2011 r. , decyduje data stempla pocztowego
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w sierpniu 2011 r.
Miejsce składania wniosków: Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)

Sposób składania wniosków: Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Działanie nr 2.2./Poddziałanie nr 2.2.1./Konkurs nr 2.2.1._1”. Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 2.2.1. w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 10 lutego 2011 r.).
Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na budowie nowych i związanej z nią rozbudowie lub przebudowie (pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) istniejących regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową.
Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 10 lutego 2011 r.).
Finanse
Procent dofinansowania projektu: Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2.2.1._1 wynosi do 75 proc. wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna wartość projektu nie zostały ustalone.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 2.2.1._1 wynosi 36 115 000 zł (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z 6 lutego 2008 r. – 1 euro = 3,6115 zł).
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/konkursy/konkurs_2_2_1_1
Wzór umowy o dofinansowanie: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/konkursy/konkurs_2_2_1_1
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 22 marca 2011 r.).
Linki http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/konkursy/konkurs_2_2_1_1