Mobilne miasta
W miastach żyje ponad 70 proc. ludności UE. Generują one około 85 proc. PKB Unii Europejskiej. Większość podróży rozpoczyna się i kończy w miastach. Jednak na wielu obszarach miejskich wzrastające zapotrzebowanie na mobilność przyczyniło się do powstania sytuacji niezrównoważonej z ekologicznego punktu widzenia. Składają się na nią: zatłoczenie dróg, niska jakość powietrza, emisje hałasu i wysoki poziom emisji CO2. Zatory w miastach niweczą wysiłki UE na rzecz utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.

Opublikowane nowe badanie Eurobarometru wskazuje, że obywatele UE są zaniepokojeni negatywnymi skutkami nasilonego ruchu w miastach, a wielu z nich pesymistycznie postrzega możliwości zwiększenia mobilności w miastach. Znaczna większość uważa zatory komunikacyjne (76 proc.), jakość powietrza (81 proc.) i wypadkowość (73 proc.) za poważne problemy. Mniej niż jedna czwarta sądzi, że sytuacja poprawi się w przyszłości (24 proc.) a większość uważa, że pozostanie ona bez zmian (35 proc.) lub pogorszy się (37 proc.).

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który jest komisarzem odpowiedzialnym za mobilność i transport, stwierdził: – Rozwiązywanie problemów związanych z mobilnością w miastach jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań w dziedzinie transportu. Odniesiemy większy sukces jeśli podejmiemy skoordynowane działania. Władze lokalne są w tym zakresie najważniejszymi decydentami. Mają one najwięcej możliwości podejmowania istotnych lokalnych decyzji, ale powinny móc korzystać ze wsparcia na poziomie krajowym i UE.

Przyjmując pakiet na rzecz mobilności w miastach, Komisja wzmacnia swoje wsparcie w następujących dziedzinach:

Wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie najlepszych praktyk: W 2014 r. Komisja utworzy platformę europejską, na której będą zamieszczane plany zrównoważonej mobilności w miastach. Platforma ta będzie stanowić pomoc dla miast, planistów i zainteresowanych stron przy planowaniu łatwiejszego i bardziej ekologicznego przemieszczania się w miastach;

Zapewnianie ukierunkowanego wsparcia finansowego: Za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE będzie nadal wspierać projekty w dziedzinie transportu w miastach, szczególnie w mniej rozwiniętych regionach UE;

Badania i innowacje: Inicjatywa Civitas 2020 w ramach programu Horyzont 2020 umożliwi miastom, przedsiębiorstwom, środowisku akademickiemu i innym stronom opracowywanie i wypróbowywanie nowych rozwiązań w dziedzinie mobilności w miastach. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane w dniu 11 grudnia. Szacunkowy budżet na lata 2014 i 2015 wynosi 106,5 mln euro. CIVITAS 2020 uzupełnia europejskie partnerstwo innowacji „Inteligentne miasta i wspólnoty” (200 mln euro na lata 2014 i 2015) oraz działania podejmowane w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz pojazdów ekologicznych (159 mln euro na lata 2014 i 2015);

Angażowanie państw członkowskich: Komisja wzywa państwa członkowskie do tworzenia dogodnych warunków umożliwiających miastom i miasteczkom rozwój i wdrażanie ich planów zrównoważonej mobilności;

Współpraca: Komisja przedstawia konkretne zalecenia dotyczące koordynacji działań na wszystkich szczeblach administracji, a także między sektorem publicznym i prywatnym w czterech obszarach:
-logistyki miejskiej,
-regulowania dostępu do miast,
-wykorzystywania rozwiązań z zakresu inteligentnego systemu transportowego (ITS),
-bezpieczeństwa na drogach w mieście.

źródło i więcej informacji:
Link