Mniej emisji CO2
Z informacji zawartych w rejestrze unijnym wynika, że emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) według szacunków obniżyły się w ubiegłym roku o około 4,5 proc.

Europejski komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: „Nawet pomimo faktu, że europejska gospodarka wraca na drogę wzrostu, emisje nadal się zmniejszają. Widzę w tym kolejny dowód na to, że wzrost gospodarczy i ochrona klimatu mogą iść w parze. Jest to wyraźny sygnał przed nowym globalnym porozumieniem w sprawie klimatu, które zostanie zawarte w Paryżu w grudniu bieżącego roku: rynki emisji zapewniają opłacalność redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie utrzymuje się trwały wpływ recesji na nasz rynek emisji. Dlatego też z ogromnym zadowoleniem przyjmuję ambitne porozumienie polityczne w sprawie rezerwy stabilności rynkowej zawarte niedawno przez Parlament Europejski i Radę.”

Spadek poziomu emisji w 2014 r.

ETS obejmuje ponad 11 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 28 państwach członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, jak również emisje przewoźników lotniczych obsługujących loty między portami lotniczymi w Europie.

W 2014 r. zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych wyniosły 1 812 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Powyższe emisje kształtowały się na poziomie o około 4,5 proc. niższym niż w 2013 r.

Opóźnienie sprzedaży powoduje stabilizację nadwyżki

Skumulowana nadwyżka uprawnień do emisji została nieznacznie zmniejszona z około 2,1 mld do około 2,07 mld w 2014 roku. W 2014 r. wolumeny uprawnień sprzedawanych na aukcji zmniejszyły się o 400 mln uprawnień w związku z rozpoczęciem wdrażania instrumentu którego celem jest opóźnienie sprzedaży uprawnień,i który odracza sprzedaż na aukcji takich uprawnień. W 2014 r. w skumulowanej wielkości nadwyżki uwzględniono wymianę międzynarodowych jednostek emisji na uprawnienia, sprzedaż uprawnień etapu 3, co spowodowało pozyskanie środków na program NER300 na rzecz wspierania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, uprawnienia przyznane na 2014 r. i aukcje uprawnień do emisji w ramach etapu 3 w 2014 r. (z uwzględnieniem uprawnień do emisji lotniczych).

Wysoki poziom realizacji zobowiązań

Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełnienia przez przedsiębiorstwa wymogów systemu ETS. Mniej niż 1 proc. instalacji, które zgłosiły emisje za 2014 r., nie umorzyło uprawnień obejmujących ich całkowite emisje przed upływem terminu w dniu 30 kwietnia 2015 r. Większość z nich to małe instalacje, emitujące łącznie mniej niż 0,5 proc. emisji objętych systemem ETS. Niewielka liczba instalacji − odpowiadająca za mniej niż 0,2 proc. emisji w poprzednim roku − nie zgłosiła swoich emisji za rok 2014 do dnia 30 kwietnia 2015 r. według danych z rejestru.

Emisje linii lotniczych w latach 2013 i 2014

Zgodnie z dyrektywą ETS w latach 2013–2016 wszyscy operatorzy statków powietrznych wykonujący zarobkowe i niezarobkowe przewozy, w których występują znaczne emisje, są odpowiedzialni za swoje emisje pochodzące z lotów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przewoźnicy lotniczy obsługujący przewozy w Europie objęci wspomnianą dyrektywą w latach 2013-2014 zostali zobowiązani do zgłaszania emisji z obu tych lat i umorzenia odpowiednich uprawnień do dnia 30 kwietnia 2015 r. Zweryfikowane emisje CO2 pochodzące z działalności lotniczej prowadzonej między portami lotniczymi w EOG wyniosły 54,9 mln ton CO2 w 2014 r., co stanowi wzrost o 2,8 proc. w stosunku do 53,4 mln ton CO2 w 2013 r.

Odnotowano wysoki poziom spełnienia wymogów systemu ETS – operatorzy statków powietrznych odpowiedzialni za 99 proc. emisji lotniczych objętych ETS spełniają wymogi. Powyższe obejmuje ponad 100 operatorów statków powietrznych spoza UE wykonujących przewozy zarobkowe, którzy obsługują przewozy w ramach EOG.

Wymiana międzynarodowych jednostek emisji

Liczba międzynarodowych jednostek emisji ogółem wymienionych na uprawnienia do emisji, od czasu uruchomienia działania funkcji wymiany w marcu 2014 r., wynosi 388,44 mln.

Spośród nich 195,91 mln to jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER), a 192,53 mln to jednostki redukcji emisji (ERU). Wymieniane CER i ERU pochodziły z projektów realizowanych w kilku państwach, przy czym prawie 77 proc. CER pochodziło z Chin, natomiast blisko 77 proc. wymienionych ERU pochodziło z projektów na Ukrainie.

Od 31 marca 2015 r. jednostki emisji wydane w związku z redukcjami emisji mającymi miejsce w pierwszym okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto (tzw. „jednostki emisji CP1”) nie mogą być wymieniane w ramach ETS. Liczba jednostek emisji CP1 wymienionych ogółem do 31 marca 2015 r. wyniosła 386,06 mln.

Pełne dane, w tym liczba i rodzaj jednostek emisji wymienionych do 30 kwietnia 2015 r., w podziale na państwa pochodzenia oraz okres rozliczeniowy, przedstawiono w załączniku.