Młodzi i mobilni
„Tablica wyników” stanowi element działań podjętych przez Komisję Europejską w odpowiedzi na apel państw członkowskich, aby eliminować przeszkody utrudniające studiowanie i odbywanie szkoleń zagranicznych. Te i inne działania mają ułatwiać młodym ludziom zdobywanie umiejętności i doświadczenia, a przez to zwiększać ich szanse na rynku pracy.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: Studia i szkolenia za granicą to doskonały sposób zdobywania cennych umiejętności i doświadczenia. Dlatego też UE znacznie zwiększyła finansowanie mobilności w ramach nowego programu Erasmus+. Dzięki tablicy wyników mobilności po raz pierwszy możemy sprawdzić, na ile skutecznie poszczególne kraje tworzą warunki sprzyjające rozwojowi mobilności młodzieży i gdzie jest jeszcze pole do poprawy.

Tablica wyników mobilności obejmuje pięć zasadniczych czynników kształtujących motywację i możliwości młodych ludzi w zakresie studiowania lub szkolenia się za granicą. Okazuje się, że poziomy tych czynników w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo różne, a żaden kraj nie osiąga wysokich wyników we wszystkich aspektach „warunków sprzyjających mobilności”.

Najważniejsze wyniki

Informowanie i doradztwo co do możliwości w zakresie mobilności:najpełniejsze wsparcie oferowane jest w Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Francji i Włoszech. Struktury oferujące informacje i doradztwo są najsłabiej rozwinięte w Bułgarii, Grecji, Słowenii i na Cyprze.

Możliwość przenoszenia pomocy dla studentów (możliwość uzyskiwania przez studentów publicznych stypendiów i pożyczek w innym kraju na tych samych zasadach, co w ich własnym państwie) istnieje na Cyprze, w Luksemburgu, Słowenii, Finlandii i Szwecji, a także w niderlandzko- i niemieckojęzycznej części Belgii. Systemy wsparcia dla studentów są natomiast najbardziej restrykcyjne w Bułgarii, Czechach, Grecji, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii i na Słowacji oraz we francuskojęzycznej części Belgii.

Znajomość języków obcych jest często istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o studiach za granicą. Największy nacisk na nauczanie języków w szkołach kładzie się na Cyprze, w Luksemburgu i w niemieckojęzycznej części Belgii. Obowiązek nauki języka obcego nie istnieje natomiast w ogóle w szkołach w Szkocji (jako części Wielkiej Brytanii) oraz w Irlandii.

Uznawanie okresów studiów za granicą (stosowanie ECTS i suplementu do dyplomu): Niemcy, Belgia i Hiszpania czynią znaczne starania w zakresie monitorowania stosowania europejskich narzędzi pomagających studentom w uzyskaniu uznania okresów studiów odbytych za granicą poprzez ECTS (europejski system transferu i akumulacji punktów) oraz suplement do dyplomu. Większość państw przywiązuje jednak do tej kwestii stosunkowo niewielką wagę.

Wsparcie dla studentów ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: dobrze rozwiniętymi systemami wsparcia dla studentów, którzy pochodzą ze środowisk w niekorzystnej sytuacji, a chcą podjąć studia lub szkolenia za granicą, wyróżniają się Niemcy, Włochy, Austria oraz niderlandzkojęzyczna część Belgii; mają one również najsprawniejsze systemy monitorowania mobilności pod kątem pochodzenia społecznego.

Kontekst

Tablica wyników mobilności obejmuje wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Islandię, Norwegię, Liechtenstein i Turcję. Stanowi ona pierwszy przegląd czynników uwzględnionych w rozporządzeniu Rady z 2011 r. w sprawie mobilności młodzieży. Stanie się również w przyszłości podstawą wspólnego monitorowania na szczeblu UE. Najbliższą aktualizację tablicy wyników przewidziano na 2015 r.

Tablicę mobilności opracowała sieć Eurydice w ścisłej współpracy z Komisją Europejską oraz doradczą grupą ekspertów z państw członkowskich. Eurydice to sieć podmiotów krajowych koordynowana przez europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, przedstawiająca informacje i analizy dotyczące systemów edukacji w Europie i polityki prowadzonej w tym zakresie.

źródło i więcej informacji: Link