Miliardy utraconego VAT
Z nowego badania na temat ubytku dochodów z VAT w państwach członkowskich wynika, że w rezultacie nieprzestrzegania przepisów lub nieściągnięcia podatków w 2011 r. utracono dochody z VAT w szacowanej wysokości 193 mld euro (1,5 proc. PKB). Badanie zostało sfinansowane przez Komisję w ramach prac nad reformą systemu VAT w Europie, jak również jej szerszej kampanii mającej na celu ograniczenie uchylania się od płacenia podatków. Badanie przedstawia szczegółowe dane na temat różnicy między kwotą należnego podatku VAT a kwotą faktycznie pobraną w 26 państwach członkowskich w latach 2000-2011. Przedstawiono również główne czynniki przyczyniające się do ubytku dochodów z VAT, a także przegląd wpływu kryzysu gospodarczego na dochody z tytułu VAT.

Algirdas Šemeta
, komisarz ds. podatków, powiedział: Wielkość kwot należnych z tytułu VAT, które wydostają się z systemu, jest nie do zaakceptowania, w szczególności biorąc pod uwagę wpływ, jaki kwoty te mogłyby mieć na naprawę finansów publicznych. Te ustalenia pozwalają nam jednak wyciągnąć również pozytywne wnioski. Nasza ambitna reforma systemu VAT, środki stosowane przez UE w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków i zalecenia dotyczące krajowych reform podatkowych zmierzają we właściwym kierunku. Znamy problem, zidentyfikowaliśmy sposoby jego rozwiązania, a teraz nadszedł czas, by działać zaczęły państwa członkowskie. Opublikowane dane posłużą jako punkt odniesienia dla oceny postępów poczynionych przez te państwa w zakresie poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT w nadchodzących latach.

Ubytek dochodów z VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami z VAT a podatkiem VAT faktycznie pobranym przez władze krajowe. Podczas gdy nieprzestrzeganie przepisów jest bez wątpienia ważnym czynnikiem przyczyniającym się do tego spadku dochodów, ubytek dochodów z VAT nie jest tylko skutkiem nadużyć finansowych. Nieregulowanie należności z tytułu VAT wynika między innymi również z upadłości i niewypłacalności, błędów statystycznych, opóźnień w płatnościach i unikania płatności w drodze rozwiązań prawnych. Dlatego też skuteczne rozwiązanie problemu ubytku dochodów z VAT wymaga wielostronnego podejścia.

Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma bardziej nieustępliwe stanowisko w stosunku do przypadków uchylania się od opodatkowania oraz lepsze egzekwowanie prawa na poziomie krajowym. Reforma systemu VAT rozpoczęta w grudniu 2011 r. dostarczyła już ważnych narzędzi gwarantujących skuteczniejszą ochronę przed oszustwami związanymi z podatkiem VAT. Na przykład mechanizm szybkiego reagowania, przyjęty w lipcu 2013 r., pozwoli państwom członkowskim znacznie szybciej i skuteczniej reagować na niespodziewane, zakrojone na szeroką skalę przypadki nadużyć w zakresie VAT.

Po drugie, im system jest prostszy, tym łatwiej jest podatnikom przestrzegać przepisów. W związku z tym, z myślą o europejskich przedsiębiorstwach, Komisja skoncentrowała się na uproszczeniu systemu VAT. Przykładowo, na początku roku weszły w życie nowe środki służące ułatwieniu fakturowania elektronicznego, a także szczególne przepisy dla małych przedsiębiorstw, natomiast w najbliższych tygodniach zaproponowany zostanie formularz standardowej deklaracji VAT dla całej UE. W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie system „jednego okienka” przeznaczony dla przedsiębiorstw z branży usług elektronicznych i telekomunikacji, który poprzez znaczne uproszczenie procedur VAT dla tych przedsiębiorstw i umożliwienie im składania jednego wniosku o zwrot VAT z tytułu ich działalności w całej UE, ułatwi im przestrzeganie przepisów .

Wreszcie państwa członkowskie muszą zreformować swoje krajowe systemy podatkowe w sposób ułatwiający przestrzeganie przepisów, zniechęcający do uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych oraz poprawiający skuteczność poboru podatków. Komisja przedstawiła jasne wytyczne w tym zakresie w zaleceniach dla poszczególnych krajów. Dzisiejsze sprawozdanie sugeruje również, że skomplikowane systemy podatkowe z wieloma stawkami mogą przyczynić się do naruszania przepisów. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na powtarzane przez Komisję wezwania wystosowywane do państw członkowskich o rozszerzenie krajowych podstaw opodatkowania oraz ograniczenie zwolnień i obniżek podatkowych. W ten sposób nie tylko uproszczono by systemy podatkowe, ale również umożliwiono państwom członkowskim unikanie podwyżek podstawowych stawek VAT.

źródło i więcej informacji: Link