Miliardy na transport
Komisja Europejska wybrała łącznie 172 projekty, które w ramach programu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) otrzymają prawie 1,6 mld euro dofinansowania ze strony UE na poprawę infrastruktury transportowej w całej Europie. Projekty wybrane w ramach programu wieloletniego z 2012 r. (łącznie 89 projektów) oraz projekty wybrane w ramach programu rocznego z 2012 r. (łącznie 83 projekty) skorzystają z tego wsparcia finansowego, aby umożliwić rozwój sieci TEN-T, przeznaczając te środki zarówno na analizy wstępne nowych projektów, jak i na dotacje uzupełniające w celu wsparcia bieżących inicjatyw budowlanych, w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: Transeuropejskie sieci transportowe to jeden z najlepszych przykładów wartości, jaką UE może zapewnić swoim państwom członkowskim. Dobrze działająca sieć stanowi niezbędny element sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku i poprawi konkurencję. Projekty te pomogą Europie także w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości i pozwolą na taki sam dostęp do rynku we wszystkich naszych regionach.

Kwota finansowania przyznana w ramach programu wieloletniego z 2012 r.wynosi 1,348 mld euro, a środki te zostały przeznaczone na finansowanie najważniejszych priorytetów w ramach sieci TEN-T z naciskiem na sześć następujące dziedzin:

-zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) – wybrano 3 projekty, którym przyznano 58,8 mln euro dofinansowania;
-europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) – wybrano 14 projektów, którym przyznano 68,33 mln euro dofinansowania;-inteligentne systemy transportowe/europejski elektroniczny system pobierania opłat (ITS/EETS) – wybrano 2 projekty, którym przyznano 3,58 mln euro dofinansowania;
-autostrady morskie (MoS) – wybrano 13 projektów, którym przyznano 169,37 mln euro dofinansowania;
-usługi informacji rzecznej (RIS) – wybrano 4 projekty, którym przyznano 3,43 mln euro dofinansowania;
-projekty priorytetowe (PP) – wybrano 53 projekty (39 nowych projektów i 14 projektów bieżących), którym przyznano 1,044 mld euro dofinansowania.

W ramach programu rocznego z 2012 r. dofinansowanie przyznano znacznej liczbie mniejszych projektów obejmujących różne rodzaje transportu. Łączna kwota dotacji w ramach tego programu wyniosła 247,20 mln euro, które przeznaczono na cztery główne obszary priorytetowe:

-priorytet 1 – przyspieszenie/ułatwienie realizacji projektów TEN-T (śródlądowe drogi wodne, transport multimodalny, morski, kolejowy i drogowy) – wybrano 67 projektów, którym przyznano 211,36 mln euro dofinansowania;
-priorytet 2 – środki mające na celu wspieranie innowacji i nowych technologii w odniesieniu do infrastruktury transportowej – wybrano 6 projektów, którym przyznano 13,74 mln euro dofinansowania;
-priorytet 3 – wsparcie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) i innowacyjnych instrumentów finansowych – wybrano 3 projekty, którym przyznano 5,75 mln euro dofinansowania;
-priorytet 4 – wsparcie długoterminowej realizacji sieci TEN-T, w szczególności korytarzy transportowych – wybrano 7 projektów, którym przyznano 16,35 mln euro dofinansowania;

Poszczególne decyzje dotyczące finansowania będą stopniowo przyjmowane przez Komisję Europejską w okresie od października do grudnia 2013 r. Podczas odbywających się w Tallinie tegorocznych „Dni TEN-T” ministrom i sekretarzom stanu biorącym udział w tym wydarzeniu przekazane zostaną 32 decyzje dotyczące finansowania.

Monitorowaniem projektów zajmie się Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej, działająca pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej i współpracująca z beneficjentami projektów w państwach członkowskich.

źródło i więcej informacji: Link