Miliard przy granicach

– Nowe środki finansowe dodatkowo przyczynią się do bardziej zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego sąsiednich regionów przygranicznych, a także do bardziej harmonijnej współpracy terytorialnej na zewnętrznych granicach UE – stwierdził komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn.

– Bardzo się cieszę, że dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zacieśnią się powiązania między UE a jej sąsiadami. Programy współpracy transgranicznej są konkretnymi przykładami działań UE, które mają pomóc obywatelom w rozwiązywaniu wspólnych wyzwań, co pozwala stworzyć poczucie prawdziwej solidarności, a jednocześnie zwiększa konkurencyjność lokalnych gospodarek – powiedziała komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Crețu.

Współpraca transgraniczna jest istotnym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów. W ramach tej polityki pierwszeństwo będą mieć projekty wspierające zrównoważony rozwój obszarów położonych wzdłuż granic zewnętrznych UE, co pozwoli na zmniejszenie różnic w poziomie życia oraz rozwiązanie wspólnych wyzwań istniejących po obu stronach tych granic. W przypadku każdego z programów uczestniczące państwa wybrały maksymalnie cztery priorytety, takie jak rozwój MŚP, kultura, środowisko i zmiana klimatu, ograniczanie ubóstwa, edukacja i badania, energia, dostępność, zarządzanie granicami.

Dzięki nowemu pakietowi sfinansowane zostaną projekty w 27 krajach: w Armenii, Gruzji, Republice Mołdawii, na Ukrainie i w Rosji na wschodzie; w Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Palestynie, Tunezji; w państwach członkowskich UE (w Bułgarii, na Cyprze, w Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwecji) oraz w Norwegii i Turcji. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).

Umowy finansowe będą finalizowane pomiędzy krajami partnerskimi a UE do końca 2016 r. Dotacje będą przyznawane w drodze zaproszeń do składania wniosków. Procedura ta ma rozpocząć się w ciągu 2016 roku lub na początku 2017 r.

Przykład:

Dzięki projektowi „Czysta rzeka” („Clean river”) skupiającemu Rumunię i Ukrainę, którego budżet opiewa na 3,8 mln euro, i współpracy transgranicznej w ramach ENI możliwe będzie zachowanie wartości ekologicznej dorzecza Dunaju poprzez zacieśnienie współpracy w zakresie zapobiegania katastrofom spowodowanym przez człowieka.

Współpraca transgraniczna w UE