Mała firma w wielkim świecie
Tylko 13% unijnych MŚP prowadzi międzynarodową działalność polegającą na handlu, inwestycjach lub innych formach współpracy z partnerami spoza UE.

W związku z tym Komisja opracowuje bardziej spójną i skuteczną unijną strategię wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Można to osiągnąć, wspierając usługi pomocnicze dla przedsiębiorstw, usprawniając koordynację i wykorzystanie istniejących zasobów, w tym Europejską Sieć Przedsiębiorczości.

Dzięki temu MŚP będą mieć lepszy dostęp do bardziej przydatnych informacji oraz otrzymają pomoc w wejściu na nowe rynki i w poszukiwaniu odpowiednich partnerów lokalnych.

Główne pozaunijne rynki, cechujące się wysokimi stopami wzrostu, stanowią dużą szansę dla małych przedsiębiorstw z UE. MŚP są głównym atutem gospodarczym Europy. Pomoc tym firmom w lepszym wykorzystaniu ich potencjału na arenie międzynarodowej jest kwestią priorytetową, ponieważ przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy” – powiedział Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani.

Dodatkowe informacje: MŚP (jęz. ang.)

 

MŚP, które próbują wejść na światowy rynek, napotykają na wiele przeszkód, np. jeśli chodzi o dostęp do informacji rynkowej, lokalizowanie potencjalnych klientów i znalezienie odpowiednich partnerów.

Muszą również zmierzyć się z bardziej złożonymi problemami, takimi jak przestrzeganie zagranicznych przepisów (takich jak obowiązkowe prawo umów, przepisy celne oraz regulacje i normy techniczne), zarządzanie transferem technologii oraz ochrona praw własności intelektualnej lub przemysłowej. MŚP są zazwyczaj gorzej przygotowane do podejmowania tego typu wyzwań niż duże przedsiębiorstwa, ponieważ brakuje im wiedzy, zasobów finansowych lub zasobów ludzkich.

Działające w Europie 23 mln MŚP zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat MŚP stworzyły ok. 80% nowych miejsc pracy. Unijne przedsiębiorstwa osiągnęły już znaczące sukcesy w sektorze maszyn i urządzeń oraz substancji chemicznych w Brazylii oraz w sektorze energii w Indiach. Podobnych przykładów jest znacznie więcej. Aby ułatwić działalność przedsiębiorstw, Europa musi przyspieszyć proces ich wchodzenia na rynki międzynarodowe i zapewnić im odpowiednie wsparcie.

W nowej strategii UE zawarto następujące działania:

– wzmocnienie istniejących zasobów w zakresie usług wspierających przedsiębiorstwa na rynkach priorytetowych;
– poprawę struktury zarządzania Europejską Siecią Przedsiębiorczości, aby umożliwić lepszą współpracę z zaangażowanymi organizacjami i zainteresowanymi podmiotami;
– zwiększenie spójności programów wsparcia na poziomie UE, aby zwiększyć ich wpływ; obecnie na poziomie krajowym funkcjonuje ponad 300 programów wsparcia, często skoncentrowanych tylko na jednym rozwijającym się regionie, podczas gdy w międzyczasie pojawiły się nowe regiony wzrostu;
– promowanie klastrów i sieci na rzecz wspierania międzynarodowej działalności MŚP;
– koordynowanie ogólnoeuropejskiej współpracy na najważniejszych rynkach, aby zoptymalizować wykorzystanie funduszy publicznych;
– utworzenie pojedynczego wirtualnego punktu dostępu do informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą prowadzić działalność gospodarczą poza UE;
– wykorzystanie istniejących polityk UE jako czynnika przyspieszającego rozwój międzynarodowej działalności europejskich MŚP.

Przyszłe wysiłki powinny koncentrować się na efektywnej współpracy istniejących usługodawców, często ponad granicami państwowymi, oraz na bodźcach zachęcających do podjęcia takiej współpracy. Podstawą tego procesu będzie ustalenie, jakie usługi pomocnicze są już oferowane w UE.

W realizację tej strategii zaangażowane na zasadzie partnerstwa będą wszystkie instytucje UE i odpowiednie zainteresowane podmioty reprezentujące MŚP.

Wszystkie strony powinny działać zgodnie z priorytetami i zasadami przewodnimi przedstawionymi w omawianym komunikacie, rozważając wprowadzenie nowych działań wspierających MŚP na rynkach międzynarodowych, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Państwa członkowskie zachęca się do przyjęcia podobnego podejścia i podjęcia ścisłej współpracy z Komisją w celu wzmocnienia wsparcia dla międzynarodowej działalności unijnych MŚP.

Zob. również: MEMO/11/765