Luka w VAT

Z raportu wynika, że łączna kwota strat wynikających z luki VATowskiej może wynosić nawet 168 mld euro. Odpowiada to 15,2% utraty przychodów wynikającej z oszustw i uchylania się od opodatkowania, unikania podatków, bankructwa, niewypłacalności oraz błędów rachunkowych w 26 krajach członkowskich.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: “To ważne badanie podkreśla po raz kolejny potrzebę dalszych reform w systemach poboru podatku VAT w całej UE. Wzywam państwa członkowskie do podjęcia kroków niezbędnych do walki z uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi na wszystkich poziomach. Pozostaje to palącym problemem, który zajmuje jedno z czołowych miejsc programie prac obecnej Komisji.”

Tak jak szczegółowe dane dotyczące różnicy między kwotą należnego podatku VAT a kwotą faktycznie zebraną w państwach członkowskich w 2013 roku, najnowsze badania nt. luki VATowskiej umożliwiają ocenę skuteczności poboru VAT i stopnia przestrzegania przepisów. Główne trendy w poborze VATu są również zaprezentowane w odniesieniu do wpływu klimatu gospodarczego i decyzji politycznych na przygody z VATu.

W 2013 r. szacowana luka w VAT w państwach członkowskich wahała się od 4 proc. w Finlandii, Holandii i Szwecji do 41 proc. w Rumunii.