Łotwa gotowa na euro
Komisja Europejska uznała, że Łotwa osiągnęła wysoki poziom trwałej konwergencji gospodarczej ze strefą euro i przedstawia wniosek o podjęcie przez Radę decyzji w sprawie przyjęcia przez Łotwę euro z dniem 1 stycznia 2014 r.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe oraz euro powiedział: Przypadek Łotwy pokazuje, że możliwe jest przezwyciężenie przez państwa zaburzeń równowagi makroekonomicznej niezależnie od tego, jak poważne są te zaburzenia, i wyjście z takiej sytuacji jeszcze silniejszym. Po głębokiej recesji, która miała miejsce w latach 2008-2009, Łotwa podjęła zdecydowane działania polityczne wspierane przez program pomocy finansowej kierowany przez UE i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działania te doprowadziły do poprawy elastyczności i zdolności adaptacyjnych gospodarki w granicach ogólnych ram UE dla trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. I przyniosło to rezultaty. Przewiduje się bowiem, że Łotwa będzie w bieżącym roku najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE.

Komisarz dodał: To, że Łotwa pragnie przyjąć euro, jest oznaką zaufania do naszej wspólnej waluty oraz kolejnym dowodem na to, że mylili się ci, którzy przewidywali rozpad strefy euro.

Wnioski sprawozdania z konwergencji zawierają pozytywną, przedstawioną poniżej ocenę wyników gospodarczych Łotwy dokonaną na podstawie kryteriów konwergencji określonych w Traktacie UE.

Inflacja

Średnia stopa inflacji na Łotwie w okresie 12 miesięcy do kwietnia 2013 r. wynosiła 1,3 proc., czyli znacznie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 2,7 proc., i prawdopodobnie utrzyma się poniżej tej wartości w dalszym okresie. Do osiągnięcia wyjątkowo niskiego obecnie poziomu inflacji przyczyniły się co prawda czynniki krótkoterminowe (szczególnie obniżenie podatku VAT w lipcu ubiegłego roku), ale podstawę pozytywnej oceny spełniania kryterium stabilności cen stanowi zarówno analiza głównych czynników fundamentalnych, jak i fakt, że wartość referencyjną osiągnięto z dużym zapasem. Łotwa będzie musiała baczyć na utrzymanie niskiej inflacji, między innymi prowadząc rozważną politykę budżetową oraz utrzymując popyt krajowy na zrównoważonym poziomie.

źródło i więcej informacji:
Link