LIFE tworzy lepszy klimat

Dzięki środkom unijnym uruchomione zostaną dodatkowe inwestycje, co doprowadzi do zainwestowania w sumie 379 mln euro w 139 nowe projekty w 20 państwach członkowskich. 3 projekty z Polski otrzymają w sumie 7,2 mln euro (więcej informacji w MEMOWyszukaj ten link w innym językuEN•••).

Komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, stwierdził: – W 25. roku programu LIFE w dalszym ciągu inwestujemy w jego ramach w innowacyjne projekty o dużej wartości dodanej dla obywateli, przedsiębiorstw i środowiska naturalnego. Cieszę się, że program ten umożliwia przekształcanie technologii blisko związanych z potrzebami rynku w nowe, zielone przedsięwzięcia.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, dodał: – Mające historyczne znaczenie porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu zapewniło dodatkową siłę napędową przyspieszającym już inwestycjom przyjaznym klimatowi. W projektach tych wykorzystujemy ograniczone środki publiczne jako katalizator: umożliwiamy uwolnienie w sektorze prywatnym środków finansowych na rzecz ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianie klimatu i zapewnienia naszym obywatelom czystej energii. Tego rodzaju inwestycje mają kluczowe znaczenie w naszych staraniach o przejście od aspiracji do działań.

Finansowanie przyszłości z gospodarką o obiegu zamkniętym i niskoemisyjną

Na projekty w dziedzinie środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska przeznaczone zostanie 181,9 mln euro.

Zgodnie z założeniami pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, inicjatywy Komisji Europejskiej, projekty te pomogą państwom członkowskim w przechodzeniu na taką gospodarkę. Przykłady projektów to: testowanie włoskiego prototypu, który mógłby w sposób opłacalny przekształcić samochody benzynowe w pojazdy hybrydowe, wytwarzanie bioproduktów ze szlamu ściekowego w Holandii oraz stosowanie nowej procedury oczyszczania biologicznego w celu usunięcia pestycydów i azotanów z wody w południowej Hiszpanii. Inne projekty będą wspierać realizację planu działania na rzecz przyrody, w szczególności zarządzanie obszarami sieci Natura 2000. Kolejną kwestią priorytetową jest ochrona gatunków, będąca przedmiotem np. słoweńskiego projektu transgranicznego, który ma pomóc w przetrwaniu wysoce zagrożonego gatunku rysia alpejskiego.

W obszarze działań na rzecz klimatu UE przeznaczy 40,2 mln euro na ułatwianie przystosowywania się do zmiany klimatu, ograniczanie skutków zmiany klimatu oraz zarządzanie nią, a także na projekty informacyjne. Wybrane projekty przyczyniają się do realizacji celu UE polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z roku 1990. Finansowanie w ramach programu LIFE pomoże także w zwiększaniu odporności jednej z najbardziej uczęszczanych dróg wodnych w Europie, tj. rzeki Skaldy w Belgii, w opracowaniu narzędzi prognozowania pustynnych burz pyłowych, a także w przeciwdziałaniu zjawisku miejskiej wyspy ciepła.

  • W ramach 59 projektów LIFE dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 134,6 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 73 mln euro. Projekty te obejmują działania w pięciu obszarach tematycznych: powietrze, środowisko i zdrowie, zasobooszczędność, odpady oraz woda. Same tylko projekty dotyczące zasobooszczędności, w liczbie 15, doprowadzą do uruchomienia inwestycji w wysokości 37,9 mln euro w celu ułatwienia przejścia Europy na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.
  • 39 projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej wspiera realizację planu działania na rzecz przyrody, dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Ich łączny budżet wynosi 135,5 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 90,9 mln euro.
  • Celem 14 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie środowiska jest zwiększenie wiedzy na temat zagadnień związanych ze środowiskiem. Ich łączny budżet wynosi 30,2 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 18 mln euro.
  • W ramach 12 projektów LIFE dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu zostaną uruchomione środki w wysokości 42,6 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 20,6 mln euro. Te dotacje na działania przyznawane są dla projektów w sześciu obszarach tematycznych: przystosowanie oparte na ekosystemie, zdrowie i dobrostan, przystosowanie na obszarach górskich/wyspach ukierunkowane na sektor rolnictwa, przystosowanie/planowanie w obszarach miejskich, oceny podatności na zagrożenia/tworzenie strategii przystosowawczych oraz gospodarka wodna (w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym, obszary przybrzeżne i pustynnienie).
  • Łączny budżet 9 projektów LIFE dotyczących łagodzenia zmiany klimatu wynosi 25,7 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 13,6 mln euro. Dotacje na działania przyznawane są projektom w dziedzinie najlepszych praktyk oraz projektom pilotażowym i demonstracyjnym w trzech obszarach tematycznych: przemysł, rozliczanie emisji gazów cieplarnianych i sprawozdawczość w tym zakresie, użytkowanie gruntów/leśnictwo/rolnictwo.
  • Celem 6 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie klimatu jest poprawa zarządzania i zwiększenie wiedzy na temat zmiany klimatu. Ich łączny budżet wynosi 10,4 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 6 mln euro.

Opisy projektów i dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku do niniejszego komunikatu prasowego.

Kontekst

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Program trwa od 1992 r. i do tej pory dofinansowano z niego ponad 4,5 tys. projektów w całej UE i w państwach trzecich, o wartości ponad 9 mld euro, z czego ponad 4 mld euro przeznaczono na ochronę środowiska i klimatu. Aktualnie trwa realizacja około

1 100 projektów. Budżet programu LIFE na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld euro w cenach bieżących. LIFE obejmuje podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.