Lepszy EURES
Komisja Europejska przyjęła decyzję o modernizacji i ulepszeniu ogólnounijnej sieci dla osób poszukujących pracy EURES. Decyzja ta przyczyni się do zwiększenia mobilności pracowników w państwach członkowskich i utoruje drogę do stworzenia prawdziwego europejskiego rynku pracy.Reforma sieci EURES ma na celu ułatwienie osobom poszukujących zatrudnienia skontaktowanie się z pracodawcami poszukującymi pracowników posiadających określone umiejętności, przy czym szczególny nacisk zostanie położony na te branże i zawody, w przypadku których istnieje niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Ponadto reforma ma wesprzeć specjalne programy mobilności dla młodych ludzi.

– Zwiększenie mobilności osób poszukujących pracy między państwami członkowskimi może po części rozwiązać obecny problem, jakim jest niedopuszczalnie wysoki poziom bezrobocia. Ulepszona sieć EURES ma ułatwić obywatelom, którzy są gotowi przeprowadzić się do innego kraju, ustalenie, gdzie czekają odpowiednie wolne miejsca pracy, a także pomóc pracodawcom w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Wzywamy teraz wszystkie państwa członkowskie do przygotowania do wdrożenia reformy – stwierdził komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

Pomimo wysokiego poziomu bezrobocia (ponad 25 mln osób w UE) nadal występują niedobory pracowników oraz zawody, w których szczególnie trudno jest obsadzić wakaty. Liczba nieobsadzonych miejsc pracy rośnie nieprzerwanie od połowy 2009 r., w szczególności w branżach o wysokim potencjale wzrostu, takich jak technologie informacyjne i komunikacyjne czy gospodarka ekologiczna.

EURES to funkcjonująca już sieć dla osób poszukujących pracy, skupiająca 31 europejskich służb ds. zatrudnienia w państwach członkowskich UE, państwach EOG (Norwegii, Islandii i Liechtensteinie) oraz Szwajcarii. Nowa decyzja Komisji przyczyni się do tego, że sieć EURES będzie mogła bezpośrednio reagować na szczególne potrzeby gospodarcze. W rezultacie za pośrednictwem EURES będzie możliwe proaktywne dopasowywanie profilów osób poszukujących pracy i osób zmieniających pracę do dostępnych w danej chwili wakatów. Oprócz tego pracodawcy zyskają lepszy dostęp do całej puli kandydatów, wśród których będą oni mogli znaleźć osoby posiadające umiejętności, jakie są im potrzebne do dalszego rozwijania działalności i powiększania swoich firm.