Lepsze zarządzanie migracją
Los tysięcy migrantów, ryzykujących życie, aby pokonać Morze Śródziemne, jest szokujący. Stało się oczywiste, że żadne państwo członkowskie nie może, a także nie powinno zostać pozostawione samemu sobie w obliczu ogromnej presji migracyjnej. W programie nakreślono odpowiedź Europy, łącząc politykę wewnętrzną i zewnętrzną, w możliwie efektywny sposób wykorzystując agencje UE oraz dostępne narzędzia, a także angażując wszystkie zainteresowane podmioty: państwa członkowskie, instytucje UE, organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie, władze lokalne i państwa trzecie.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: – Tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym były szokiem dla wszystkich Europejczyków. Nasi obywatele oczekują, że państwa członkowskie i europejskie instytucje podejmą działania, które zapobiegną dalszym takim tragediom. Rada Europejska wyraźnie podkreśliła, że musimy znaleźć europejskie rozwiązanie, oparte na wzajemnej solidarności oraz przekonaniu, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za stworzenie skutecznej polityki migracyjnej. Z tego powodu Komisja przedstawia dzisiaj program, który odzwierciedla nasze wspólne wartości i stanowi odpowiedź na obawy obywateli związane, z jednej strony, z niedopuszczalnym cierpieniem ludzkim, a z drugiej – z nieodpowiednim stosowaniem naszych wspólnie uzgodnionych przepisów azylowych. Środki, które proponujemy, pozwolą na lepsze zarządzanie migracją, a tym samym skuteczniejszą reakcję na uzasadnione oczekiwania obywateli.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini dodała: –Przygotowując ten śmiały program, Unia Europejska potwierdziła, że jest gotowa zareagować na trudny los tych, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i ubóstwem. Migracja to wspólna odpowiedzialność wszystkich państw członkowskich i właśnie do państw członkowskich dzisiaj apelujemy, aby przyczyniły się do podjęcia tego historycznego wyzwania. To wyzwanie ma wymiar nie tylko europejski, ale i globalny. W naszym programie potwierdzamy i rozszerzamy naszą współpracę z państwami pochodzenia i państwami tranzytu, aby ratować ludzkie życia, bardziej zdecydowanie zwalczać siatki przemytników i chronić tych, którzy tego potrzebują. Jednak wszyscy wiemy, że w perspektywie długoterminowej skuteczne rozwiązanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy pokonane zostaną przyczyny leżące u źródła: począwszy od ubóstwa, poprzez niestabilność spowodowaną wojnami, po kryzysy w Libii i Syrii. Jako Unia Europejska jesteśmy zdecydowani współpracować w tym zakresie z całą społecznością międzynarodową.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos podkreślił: – Europa nie może biernie przyglądać się, jak giną ludzie. Europejski program w zakresie migracji jest konkretną odpowiedzią na bezpośrednią potrzebę, jaką jest ratowanie życia oraz wspieranie państw będących na pierwszej linii, za pośrednictwem zdecydowanych działań obejmujących między innymi wzmocnienie obecności na morzu statków koordynowanych przez Frontex, pomoc nadzwyczajną w wysokości 60 mln euro oraz plan działań wymierzonych w przemytników, którzy wykorzystują migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji. W duchu pogłębionej solidarności jesteśmy zdecydowani wdrożyć kompleksową strategię, która zdecydowanie poprawi zarządzanie migracją w Europie.