Lepsze unijne statystyki
Aby zapewnić w nadchodzących latach rzetelne, porównywalne i racjonalne pod względem kosztów dane statystyczne, Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący europejskiego programu statystycznego na lata 2013-17. Program ten otrzyma budżet w wysokości 299,4 mln euro i będzie realizowany przez okres 5 lat od 1 stycznia 2013 r. Za wdrażanie tego wieloletniego programu będzie odpowiedzialny europejski system statystyczny (obejmujący Eurostat i krajowe urzędy statystyczne), zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych i z poszanowaniem zasad niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności. Duża część budżetu zostanie powierzona państwom członkowskim, aby wesprzeć realizację programu na poziomie krajowym.

W ramach europejskiego programu statystycznego wytyczono trzy nadrzędne cele na lata 2013-17:

– dostarczanie statystyk o wysokiej jakości, przyczyniających się do usprawnienia procesów opracowywania, monitorowania i oceny polityk UE;
– wdrożenie wydajniejszych metod opracowywania europejskich statystyk;
– wzmocnienie wiodącej światowej pozycji europejskiego systemu statystycznego w zakresie oficjalnych danych statystycznych.

Te ogólne cele programu są rozbite na szereg bardziej szczegółowych pozycji, realizację których program określa w sposób bardziej dokładny. Co roku sporządzany będzie roczny program prac zawierający konkretne działania zmierzające do realizacji tych celów. Istniejące zapotrzebowanie na informacje należy przeanalizować w kontekście dostępnych zasobów i obciążeń, z którymi wiąże się dla przedsiębiorstw i obywateli przygotowywanie odpowiedzi na kwestionariusze i ankiety konieczne do zestawiania statystyk. W związku z tym w Europejskim programie statystycznym wyróżniono pewne obszary, które będą traktowane priorytetowo. Wybór tych obszarów wynika z szerszych priorytetów UE, takich jak: strategia „Europa 2020”, wzmocnienie zarządzania gospodarczego, zmiana klimatu, wzrost gospodarczy i spójność społeczna, Europa obywateli oraz globalizacja.

Chociaż w nadchodzących latach proces kształtowania polityki UE będzie niewątpliwie wpływał w dużym stopniu na działanie europejskiego systemu statystycznego, to wszelkie dane statystyczne opracowane w ramach nowego programu będą w równym stopniu dostępne również dla innych decydentów, naukowców, przedsiębiorstw i obywateli Unii.