Lepsze prawo UE
Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: „Obecna Komisja zdecydowana jest zmienić zarówno treść, jak i sposób działania UE.Lepsze stanowienie prawa jest zatem jednym z naszych priorytetów.Słuchamy opinii napływających od obywateli i od przedstawicieli biznesu, a zwłaszcza od MŚP, zaniepokojonych tym, że Bruksela i jej instytucje nie zawsze tworzą przepisy, które obywatele i przedsiębiorstwa są w stanie zrozumieć i stosować.Chcemy przywrócić im wiarę w zdolność UE do zapewniania wysokiej jakości prawodawstwa.Lepsze stanowienie prawa nie oznacza „więcej” lub „mniej” przepisów unijnych. Nie chodzi też o podważanie naszych wysokich standardów socjalnych, środowiskowych i zdrowotnych lub praw podstawowych.W procesie lepszego stanowienia prawa chodzi o zapewnienie jak najbardziej efektywnej realizacji ambitnych celów, które sobie postawiliśmy. Musimy rygorystycznie oceniać skutki tworzonych przepisów prawnych, w tym istotne zmiany wprowadzane w trakcie procedury ustawodawczej, tak aby decyzje polityczne oparte były na wystarczająco solidnych podstawach.I choć naturalną tendencją polityków jest koncentrowanie się na nowych inicjatywach, musimy skupić się co najmniej w takim samym stopniu na przeglądzie istniejącego prawodawstwa, tak aby móc określić, co można ulepszyć lub uprościć.Musimy sobie otwarcie powiedzieć, co działa, a co nie.Decyzje podejmowane przez instytucje UE dotyczą nas wszystkich, przedstawiamy więc środki, które otworzą proces decyzyjny UE, umożliwiając tym samym większą przejrzystość i lepszą kontrolę i zapewniając obywatelom większe możliwości wyrażenia swoich poglądów”.

Pakiet środków na rzecz lepszego stanowienia prawa będzie bezpośrednio wdrażany przez Komisję w ramach jej własnych działań związanych z przygotowaniem i oceną przepisów prawnych, a także we współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą. W tym celu Komisja podejmie teraz negocjacje z Parlamentem i Radą w sprawie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa.