Lepsze prawo, mniej biurokracji

Przyjmując program prac na rok 2015 w dniu 16 grudnia 2014 r., Komisja postanowiła wycofać 73 oczekujące na rozpatrzenie wnioski legislacyjne. Wykaz wycofanych wniosków został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Potwierdzenie wycofania wniosków jest wynikiem konstruktywnych rozmów z innymi instytucjami, podczas których Komisja wysłuchała ich opinii. Komisja będzie w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz wdrożenia swojego programu prac w ścisłej współpracy z innymi instytucjami, w tym poprzez przedstawienie bardziej ambitnych i kompleksowych wniosków w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, po dzisiejszym wycofaniu pakietu dotyczącego odpadów.

Kontekst

W dniu 16 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła program prac na rok 2015. Program ten odzwierciedla nowe podejście, zgodnie z którym dziesięć priorytetów określonych przez przewodniczącego Junckera w wytycznych politycznych znajdzie wyraz w konkretnych działaniach. Lista zadań na dwanaście miesięcy zawiera to, co Komisja chce osiągnąć przed końcem bieżącego roku.

Komisja Junckera proponuje nowe i bardziej ukierunkowane podejście, z poszanowaniem opinii wyborców wyrażonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r. Oznacza to, że Komisja przedstawi tylko 23 nowe inicjatywy, a także wycofa 73 wnioski, co dzisiaj zostało potwierdzone. Komisja zobowiązała się do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych spoczywających na państwach członkowskich oraz małych przedsiębiorstwach, a także do zaangażowania się w dużym stopniu w wielkie sprawy, w których polityka europejska może stanowić wartość dodaną.