Legalny obcokrajowiec
Od początku roku do dnia dzisiejszego w województwie pomorskim z możliwości jaką dała ustawa skorzystało 75 cudzoziemców. Do tej pory Wojewoda Pomorski wydał 27 decyzji pozytywnych. Najwięcej, bo 37 wniosków złożono w miesiącu styczniu. Jak dotąd z abolicji najchętniej korzystają obywatele Ukrainy, którzy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim złożyli 24 wnioski.

O dziesięć wniosków mniej złożyli Ormianie. W sumie o zalegalizowanie swojego pobytu na terytorium Polski wystąpili obywatele 17 państw oraz jeden bezpaństwowiec. W związku z upływającym terminem Wojewoda Pomorski zwraca się do wszystkich cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium Polski o rozważenie możliwości zalegalizowania swojego pobytu w trybie abolicyjnym.

Możliwość skorzystania z abolicji będą mieli cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie w dniu 01.01.2012 r., oraz gdy ich pobyt jest nieprzerwany co najmniej:
• od dnia 20 grudnia 2007 r.,
• od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy z orzeczeniem o wydaleniu,
lub
• wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Przy czym, przy rozpatrywaniu spraw o abolicję przyjmuje się, że pobyt cudzoziemca jest nieprzerwany, o ile nic przeciwnego nie wynika ze zgromadzonych dokumentów.
Wniosek o zalegalizowanie pobytu tzw. abolicję będzie można składać od dnia 01.01.2012 r. do dnia 02.07.2012 r. do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.