Łatwo o dotacje
Od 1 stycznia 2013 r., dzięki uproszczonym procedurom, przyznawanie unijnych środków finansowych przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, badaczom, studentom, gminom i innym beneficjentom będzie przebiegać sprawniej. Przyjęte przez Komisję Europejską nowe przepisy zwiększają przejrzystość i ułatwiają rozliczenie wszystkich podmiotów mających styczność z unijnymi środkami finansowymi. W tym celu wprowadzono szersze możliwości wykorzystania płatności ryczałtowych i stawek zryczałtowanych w odniesieniu do mniejszych kwot, zniesiono wymóg podawania tych samych danych przy kolejnym ubieganiu się o finansowanie z UE, przewidziano możliwość składania wniosków drogą elektroniczną oraz wprowadzano wiele innych nowych elementów.

Nowe rozporządzenie wprowadza znaczne usprawnienia dla wszystkich beneficjentów finansowania unijnego. Udało nam się zredukować obciążenia administracyjne dla odbiorców środków unijnych, dzięki czemu zyskali oni łatwiejszy dostęp do środków z budżetu UE i krócej oczekują na ich otrzymanie.Nowe przepisy umożliwią bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów UE.Jest to ważna kwestia dla każdego obywatela europejskiego, jako że w czasach kryzysu budżet UE odgrywa istotną rolę w zwiększaniu zatrudnienia i pobudzaniu wzrostu gospodarczego.Ułatwienie dostępu do środków UE i zwiększenie rozliczalności osób i podmiotów, które tymi środkami zarządzają to główne moje zadania podczas trwającej kadencji – powiedział Janusz Lewandowski, europejski komisarz ds. budżetu i programowania finansowego.

Uproszczenie

Zmienione rozporządzenie finansowe zawiera szereg usprawnień, które ułatwią życie beneficjentom środków unijnych. Skrócono okres między zaproszeniem do składania wniosków i zawarciem umowy o udzielenie dotacji oraz terminy płatności. W systemie dotacji główny nacisk przesunięto ze zwracania poniesionych kosztów na płatności za osiągnięte wyniki poprzez szersze wykorzystanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i kosztów jednostkowych. Częstsze stosowanie systemu nagród, przyznawanych zwycięzcom konkursów na opracowanie rozwiązania dla ściśle określonego problemu („nagrody motywacyjne”) przyczyni się również do uproszczenia administracji i lepszego ukierunkowania finansowania UE na wyniki. Od beneficjentów funduszy unijnych nie będzie się już wymagać otwierania oddzielnych oprocentowanych rachunków bankowych. Ponadto, nawet jeżeli środki te spowodują przyrost odsetek, nie będzie obowiązku zwrócenia ich do budżetu UE; nie zostaną one również uznane za dochody z projektu. Powyższe rozwiązania stanowią odpowiedź na zasadnicze zastrzeżenia beneficjentów dotacji i innych zainteresowanych stron, zwłaszcza z sektora badań naukowych i organizacji pozarządowych, jakie sformułowali oni w trakcie konsultacji społecznych, przeprowadzonych w 2009 r. w ramach przygotowania wniosku Komisji z 2010 r.