Łatwiej ze znakami
KE proponuje wprowadzenie zasady przewidującej konieczność uiszczania opłaty za każdą klasę, do której zgłaszany jest znak towarowy. Zasada ta będzie miała zastosowanie do zgłoszeń tak wspólnotowych, jak i krajowych znaków towarowych.

Dzięki temu wszystkie przedsiębiorstwa – a w szczególności MŚP – będą mogły występować o prawo ochronne na znak towarowy w zakresie, w jakim dyktują to faktyczne potrzeby prowadzonej przez nie działalności, i ponosić koszty odpowiadające wyłącznie tym konkretnym potrzebom.

W obecnym systemie w ramach jednej opłaty za rejestrację znaku towarowego możliwa jest rejestracja maksymalnie trzech klas produktów. W zmienionym systemie znak towarowy będzie mógł być rejestrowany tylko do jednej klasy produktów. Na poziomie UE przedsiębiorstwa będą zatem płacić znacznie mniej za uzyskanie ochrony dla wyłącznie jednej klasy produktu.

– Ochrona znaków towarowych stanowiła pierwsze udane przedsięwzięcie UE na polu praw własności intelektualnej. Przeprowadzona w 1989 r. harmonizacja przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich oraz utworzenie wspólnotowego znaku towarowego w 1994 r. utorowały drogę dla innych instrumentów służących ochronie własności intelektualnej, takich jak ochrona wzorów czy jednolity patent – mówi komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier.

Jego zdaniem, teraz po 20 latach można powiedzieć, że ten wspólny system znaków towarowych przetrwał próbę czasu. Nie ma potrzeby gruntownej przebudowy: fundamenty naszego systemu są nadal całkowicie aktualne.

– Naszym celem jest ściśle ukierunkowana modernizacja, która sprawi, że system ochrony znaków towarowych będzie prostszy, tańszy i skuteczniejszy – dodał komisarz.

Mając na względzie pobudzenie innowacji i wzrostu gospodarczego, do czego powinny przyczynić się przystępniejsze dla przedsiębiorstw i skuteczniejsze systemy znaków towarowych w Europie, proponowane zmiany pozwolą:

– uprościć i zharmonizować procedury rejestracji znaków towarowych, w tym na szczeblu państw członkowskich, biorąc za wzór system wspólnotowego znaku towarowego;
– unowocześnić dotychczasowe przepisy i zwiększyć pewność prawa poprzez zmianę przestarzałych przepisów, wyeliminowanie dwuznaczności, doprecyzowanie zakresu i ograniczeń praw ze znaków towarowych oraz uwzględnienie obszernego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości;
– usprawnić środki służące walce z podrabianymi towarami przewożonymi przez terytorium UE; oraz
– ułatwić współpracę między właściwymi urzędami państw członkowskich a unijną agencją ds. znaków towarowych – Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (UHRW) – w celu wspierania jednolitych praktyk i rozwijania wspólnych narzędzi.

źródło i więcej informacji: Link